Dla ducha

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

Nowa Świadomość Duchowej Mocy (Sanaya Roman) Zobacz większe

Nowa Świadomość Duchowej Mocy (Sanaya Roman)

KV034

Nowy

Przekazy „z innych światów" zawsze były odbierane przez ludzi. Niektóre uznawane są za natchnione pisma mistyczne o znaczeniu sakralnym. Zawierają informacje i nauki najczęściej niedostępne ludziom w zwykłym trybie poznawczym. Autorstwo przekazów przypisuje się istotom nieprzejawiającym się aktualnie na ziemskim planie materialnego życia.Świat, który nas otacza, postrzegamy nie tylko za pomocą zmysłów, ale także na poziomie intuicyjnym, dzięki energii, jaką nieustannie przekazujemy i odbieramy. Ważne,

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

29,00 zł

Więcej informacji

  Spis treści Podziękowania............................................................6 Rozdział I Pozdrowienia od Orina................................................9 Rozdział II Wyczuwanie energii.................................................. 17 Rozdział III Czym jest niewidzialna energia wokół i jak nią kierować.....................................................25 Rozdział IV Wyczuwanie energii u innych ludzi...........................40 Rozdział V Kim jestem? ............................................................. 54 Rozdział VI Od nieświadomości ku świadomości...........................67 Rozdział VII Rozwijanie obrazów wewnętrznych: uwalnianie Prawdziwego Ja......................................80 Rozdział VIII Poszukiwanie swojej najgłębszej prawdy.....................91 Rozdział IX Wędrówka ku światłu: droga wzwyż..........................105 Rozdział X Uczenie się bezwarunkowej miłości..........................114 Rozdział XI Radzenie sobie z cierpieniem przez wybranie drogi rozwoju................................... 128 Rozdział XII Otwieranie intuicji.....................................................141 Rozdział XIII Umysł, dialog wewnętrzny i osobiste przesłanie.........153 Rozdział XIV Mądrość: być swoją wyższą jaźnią..............................167 Rozdział XV Telepatia: jak zrozumieć niewerbalny przekaz.......... 180 Rozdział XVI Otrzymywanie pomocy z wyższych poziomów...............205   Podziękowania Chcę wyrazić słowa wdzięczności doktorowi Duanetowi Packerowi za pomoc i wsparcie przy pisaniu tych ksiąg oraz za wspólną, pełną radości naukę i channelling. Serdeczne podziękowania kieruję ku LaUnie Hufiines za wspieranie Orina i mnie i za jej książkę Connecting, która pomogła mi okazywać więcej miłości. Szczególnie dziękuję Edowi i Amerindzie Alpernom za ogromny wkład, jaki wnieśli w moje życie i w pracę Orina. Na podziękowa­nia zasługują również: Linda Johnston, Wendy Grace, Scotta Catamas, Cheryl Williams, Jeff Abbott, Nancy i Sara McJun-kin, Sandy Hobson, Lisa Benson, Rob i Stacey Friedman, Evelyn Taylor, Debra Ross, Shirley Runco, Karen La Puma i Linda Lutzkendorf. A oto osoby, którym dziękuję za to, iż podtrzymywały naszą wizję podczas powstawania książek Orina i w czasie naszej wspólnej nauki: Jan Shelley, Eva Roza, Mary Beth Braun, Leah Warren, Mari Ane Ander­son, Mary Pat Mahan, Rosemary Crane, Sylvia Larson, Colleen Hicks, Trudie London, Carol Hawkinson, Roberta Heath, Jill CHara, Patrice Noli i Dona Crowder. Chcę podziękować wam wszystkim, którzy wspomagaliście Ori­na, za waszą obecność, miłość i pomoc, a grupie channel-lingowej dziękuję za mądrość i gotowość do rozwoju. Dziękuję mojej wydawczyni, Elaine Ratner, za dosko­nałe zredagowanie tej książki oraz Abigail Johnston za pomoc przy jej projektowaniu, a Louis Landau za sumienne przepisywanie. Dziękuję Halowi Kramerowi za wspar­cie i za. to, iż wydanie tych książek stało się możliwe. Dziękuję Robowi za zachętę i miłość; moim rodzicom, Courtowi i Shirley Smithom, za ich wskazówki; Ottonowi i Ruth Brownom oraz Dorothy Lundy za ich nieustającą miłość; a także moim braciom i siostrom - Davidowi, De­brze, Patricji i Robertowi. Na podziękowania zasługują Seth, Jane Roberts i Ro­bert Butts, gdyż ich książki wiele wniosły do mojego życia. Dziękuję też Dickowi Sutphenowi za jego książki i kasety oraz innym, którzy pomagają ludziom obudzić ich potencjał - Shirley Maclaine, Cariosowi Castenadasowi, Richardo­wi Bachowi, Edgarowi Cayce'owi i Betty Bethards. Słowa miłości i wdzięczności kieruję do mistrzów i istot światłości, których obecność pozwoliła nam wszystkim uzyskać więcej światła.   Rozdział I Pozdrowienia od Orina Zapraszam was do obejrzenia wraz ze mną wszech­świata, który tak dobrze znacie. Popatrzymy nań z nieco odmiennej perspektywy, w sposób, który pozwala mu uka­zać jego dodatkowy wymiar, niespodziewane bogactwo. Jest to świat energii, który zewsząd was otacza. Książka ta pomoże wam wyraźniej zobaczyć ów świat energii, w któ­rym egzystujecie, zrozumieć systemy przekonań, formy myślowe zbiorowości oraz telepatyczne energie innych ludzi, które wywierają na was wpływ. Niniejsza książka to swoisty kurs przenoszenia tego, co nieświadome, w sferę świadomości, zgłębiania tajemnicy niewidzialnych ener­gii, które znajdują się wewnątrz i wokół was. Poza rzecza­mi, które postrzegacie za pomocą swoich pięciu zmysłów, istnieją jeszcze inne i możecie podlegać ich wpływowi. Kiedy poznacie owe niewidzialne energie, staną się dla was narzędziem pomagającym wam dotrzeć, gdziekolwiek zechcecie. Przyglądanie się energii z bliska przypomina patrzenie na znany obiekt przez mikroskop. Mimo że pozostaje on wciąż taki sam, wygląda wtedy inaczej. Niniejszy kurs będzie pełnić funkcję mikroskopu, pozwalając wam zoba­czyć w drobnych szczegółach niewidzialne energie wokół was, zmieniając i dostosowując kąt widzenia tak, aby uka­zać wam odmienną perspektywę. Jest to ten sam świat, który znacie od zawsze, ale gdy go zrozumiecie i ujrzycie w nowy sposób, odkryje wam swoje sekrety. Możecie nauczyć się rozpoznawać energie, które przechwytujecie podświadomie. Mikroskop jest w tym przypadku waszą świadomością, wrodzoną zdolnością kierowania uwagi na wybrany przez was przedmiot. Świat postrzegacie nie tylko dzięki swoim zmysłom fizycznym, nieustannie bowiem odbieracie także informacje na poziomie niewerbalnym, intuicyjnym. Wa­sze myśli stanowią furtkę do wyczuwania energii, a wy­obraźnia dostarcza wam narzędzi do jej zmieniania i wyko­rzystywania. Możecie nauczyć się uzdrawiać negatywną energię, rozwijać umiejętność wizualizacji, nawiązywać kontakty telepatyczne z innymi osobami, dowiadując się, co one o was myślą i co zrobić z ich pozawerbalnymi prze­kazami. Zajmiemy się waszym światem wewnętrznym. Od­czuwanie energii polega częściowo na umiejętności wy­słuchiwania wokół siebie komunikatów. Nie musicie pod­legać złym nastrojom innych ludzi. Potraficie bowiem uzdrawiać to, co negatywne, kiedy tylko to zauważycie, umiecie wspierać innych w rozwoju, podnosić poziom po­zytywnej energii wokół siebie i zmieniać naturę waszych osobistych kontaktów z ludźmi. Jesteście jak radio, które może odbierać wiele stacji. To, co odbieracie, zależy od tego, na czym skupiacie uwagę. Istnieje wiele energii, które w ciągu dnia wywierają na was wpływ. Wy też jesteście stacją nadawczą, mającą stację bazową, częstotliwość, strojenie. Sposób, w jaki po­strzegacie, oceniacie i reagujecie na swoje myśli w ciągu dnia, osadza was w waszej rzeczywistości i stanowi fun­dament, na którym owa rzeczywistość się tworzy. Gdy poznacie dokładnie tę swoją rzeczywistość, możecie ją porzucić, poza nią istnieje bowiem jeszcze mnóstwo in­nych, do których możecie wkroczyć, jeśli znacie już włas­ną stację bazową. Wasza tożsamość jest o wiele szersza, niż potraficie sobie wyobrazić; możecie otworzyć swoją te­raźniejszą tożsamość, by doświadczyć jeszcze większego bogactwa własnej istoty. Ponieważ jesteście jak radio, możecie nauczyć się ma­nipulować skalą i odbierać informacje, jakie tylko zechce­cie. Posiadacie zdolności telepatyczne; przez cały czas otrzymujecie i wysyłacie komunikaty. Książka ta nauczy was kontrolowania przechwytywanych informacji, wybie­rania tych, które chcecie usłyszeć, a pomijania niepożą­danych. Nauczycie się dostrajać do energii innych ludzi, nieść im pomoc i uzdrowienie, okazywać większą wyrozu­miałość. Jeśli chcecie osiągnąć więcej sukcesów, doświad­czyć głębszego spokoju i miłości w związkach z bliskimi, wydobyć się z gęstych energii i dotrzeć do tych subtelniej-szych - możecie się tego nauczyć. Dowiecie się, jak roz­poznawać cudze myśli i uczucia, których nie chcecie sły­szeć, i wyłączać nadawaną przez te osoby audycję, a za­miast tego nawiązywać łączność z wyższymi energiami wszechświata. Nauczycie się otwierać swoją intuicję, ową zdolność odczuwania i rozumienia wydarzeń zachodzą­cych na głębszym poziomie. Poznacie -sposób otwierania się na odbiór wskazówek i odpowiedzi na swoje pytania. Informacje i koncepcje zawarte w tej książce prezento­wane są w sposób, który pozwoli wam otworzyć się na głęb­szą część waszej istoty, pobudzając waszą pamięć o tej i jeszcze większej wiedzy, która już w was istnieje. Między wierszami możecie poczuć moją energię; pomoże wam ona wydobyć ukrytą w was wiedzę, wyrywając ze snu te czę­ści was, które jeszcze drzemały. Nieraz spotykacie w snach owe części waszej istoty. Możecie sprowadzić je do swojej normalnej świadomości w stanie czuwania. Ludzkość jako gatunek odkrywa u siebie wiele nowych zdolności. Stanowią one część ewolucyjnej wędrówki czło­wieka. Rozwija się aura - energia otaczająca ludzkie ciało. Wraz z ewolucją pojawia się umiejętność odczuwania tego, co zwykle było niewidzialną, wymykającą się zmysłom ener­gią. Obecnie można ją rozpoznać, zinterpretować i ukie­runkować. To, co było kiedyś nieznane i niewidoczne, sta­ło się znane i poznawalne. Rozwijacie się niezwykle szybko, a w swojej wędrówce człowiek wciąż dokonuje ogromnych skoków naprzód. Gdy spojrzy się wstecz, na neandertalczyka czy rasę kroma-niońską, widać, jak bardzo zmieniło się wasze ciało; rady­kalnie zmienia się również wasza umiejętność odczuwa­nia energii. Nawet te pięć zmysłów uległo zmianie. Kiedyś, na przykład, człowiek nie widział wszystkich barw, które dostrzegacie dzisiaj. Otwierają się wasze ośrodki energii, wzrasta wasza świadomość istnienia i wpływu owych uprzednio nieznanych i niewidzialnych energii. Możecie nauczyć się korzystać z tych na nowo przebu­dzonych zmysłów. One już nie śpią i są w was obecne; inaczej nie przyjęlibyście tej informacji. Ja pełnię funkcję przewodnika, kogoś, kto już wcześniej podróżował po tym królestwie energii, które właśnie zaczynacie badać. Zjawi­ska takie jak telepatia, jasnowidzenie, zdolność dokony­wania nowych odkryć naukowych, zdobywanie nieznanych dotychczas informacji oraz zwiększony kontakt ze świado­mością wszechświata stają się czymś normalnym podczas biegu ewolucji. Przebudzenie człowieka to wędrówka ku świadomości wyższych poziomów energii. Obecnie wielu z was może nauczyć się tego, co kiedyś dostępne było tylko nielicznym. Doskonalenie świadomości, wymagają­ce wieloletniego treningu w opanowywaniu specjalnych technik i medytacji, stało się teraz możliwe dla szerokiego grona osób i niepotrzebne są do tego długie przygotowania. Droga ewolucji polega na budzeniu świadomości, a ja po­mogę wam odkryć, zrozumieć i pielęgnować to wszystko, co już w was istnieje. Jeśli przyjmujecie te słowa, z pewno­ścią rozwiniecie swoje ukryte zdolności i doświadczycie ich. Możecie je wykorzystywać do skuteczniejszego działa­nia w swoim codziennym świecie, kierując się w swych poczynaniach wskazówkami swojej wyższej jaźni i wpro­wadzając natychmiastowe zmiany we własnym życiu. Niejeden z was w okresie dorastania był bardzo świadomym i wrażliwym dzieckiem. Wielu z was dorastało wśród spraw, które często wyda­wały się niewytłumaczalne, znajdowaliście się w sytua­cjach jakby do was niepasujących. Niektórzy z was czuli, że różnią się od otoczenia, jakby mieli w sobie dodatkowy wymiar świadomości, nieobecny u innych. Czuliście się emocjonalnie uwrażliwieni i wydawało wam się, iż pewne rzeczy, które innych w ogóle nie obchodzą, na was wywie­rają wielki wpływ. Czasem nie wiedzieliście, gdzie prze­biega granica między wami a innymi osobami. Jako lu­dzie o zdolnościach telepatycznych i dużej wrażliwości emocjonalnej, wczuwaliście się w cudze uczucia, emocje i myśli tak, jakby były one waszymi. W większości jesteście delikatni, kochający, czuli oraz pragniecie rozwijać swą wewnętrzną siłę w sposób, który odpowiada zarówno wam, jak i innym ludziom. Wielu z was przeżyło bolesne dzieciństwo, nie rozumieliście, jak pora­dzić sobie z surowością lub negatywizmem otoczenia. Czę­sto nie dostrzegano, kim naprawdę jesteście - istotami światła i miłości pragnącymi szansy szerzenia wokół rados­nej obfitości ducha. Wy, którzy rozwijacie ten nowy „szósty zmysł", znajdujecie się na drodze szybkiego wzrostu i po­trzebujecie odkryć własną wyjątkowość i zdolności. Kiedy się otworzycie, ważne jest, byście rozwinęli mądrość, porzucili cierpienie i wznieśli się ponad to, co negatywne. Gdy zaczniecie wyczuwać i interpretować owe subtel-niejsze i niewidzialne energie wszechświata, wówczas łatwiej będzie wam ocenić, które z nich mogą stać się częścią was, a które powinny odejść. Nauczę was, jak nie poddawać się wpływom negatywizmu i cierpień innych ludzi, jak pomagać sobie i innym wznieść się ponad nie i jak dotrzeć do swojej wyższej jaźni. Z chwilą gdy głębiej sobie uzmysłowicie, co właściwie wyczuwacie, pełniej uświadomicie sobie istnienie wyższej jaźni oraz dostęp­ność przewodnictwa płynącego do was z wyższych pozio­mów wszechświata. Możecie otworzyć się na swoją wyższą świadomość, wy­ruszyć w podróż ku wymiarom i królestwom dotychczas nie­zbadanym, ujrzeć samych siebie w rozleglejszej, poszerzo­nej perspektywie. Możecie zobaczyć i zrozumieć, kim na­prawdę jesteście, i ruszyć na poszukiwanie odpowiedzi na pytania w rodzaju: „Dlaczego jestem tutaj?", „Jaki jest sens życia?". Gdy się przebudzicie i poznacie owe subtelne ener­gie, wiele drzwi stanie przed wami otworem i ujrzycie mnó­stwo nowych światów, które czekają, abyście je zbadali. Zachęcam was, abyście poznawali swoją istotę w szer­szym wymiarze, abyście korzystając ze swej wrażliwości, odkrywali własną wspaniałość. Przyłączcie się do mnie. Słuchajcie wewnętrznych wskazówek i swojego wyższego ja, kiedy tak wędrujemy razem ku wyższym poziomom wszechświata. Z miłością i światłem Orin