Dla ducha

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

Jak wzmocnić siłę energetyczną naszego organizmu (Urszula I Radosław Lemańscy) Zobacz większe

Jak wzmocnić siłę energetyczną naszego organizmu (Urszula I Radosław Lemańscy)

KV068

Nowy

Człowiek to nie tylko ciało fizyczne, ale przede wszystkim istota duchowa, energetyczna, która podlega wpływom różnego rodzaju energii. Wiele tradycji mistycznych całego świata zwraca uwagę na znaczenie Żywiołów, które są podstawą budowy świata materialnego. Niektórzy mistycy i jogini podkreślają, że każdy Żywioł manifestuje się w fizycznej rzeczywistości, biorąc swój początek z energetycznej postaci, w której jest potencjalną formą energii o wielkiej mocy, zdolnej tworzyć, ale i niszczyć. Między innymi s

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

29,60 zł

Więcej informacji

  Spis treści Wstęp...........................................................................................................7 ROZDZIAŁ 1. Moc Pięciu Elementów................................................. 13 ROZDZIAŁ 2. Czym jest uzdrawianie mocą Pięciu Elementów........ 17 ROZDZIAŁ 3. Właściwości poszczególnych energii............................21 ROZDZIAŁ 4. Praca z energiami Pięciu Elementów...........................29 ROZDZIAŁ 5. Oczyszczanie i harmonizowanie przestrzeni...............47 ROZDZIAŁ 6. Podstawowe zasady harmonizowania mocą Pięciu Elementów.........................................................63 Wstępna diagnoza i przygotowanie wewnętrzne...........................................65 Higiena własna i odpowiednie miejsce..........................................................67 Umiejscowienie energii Żywiołów................................................................68 Diagnoza aury..................................................................................................70 Oczyszczanie aury...........................................................................................72 Uzdrawianie mocą Pięciu Elementów...........................................................74 ROZDZIAŁ 7. Inicjacje Pięcioma Elementami....................................77 ROZDZIAŁ 8. Postawa psychiczna i BHP terapeuty ..'.........................81 ROZDZIAŁ 9. Światło Miłości i Światło Stworzenia (Stwórcze).......85 Błogosławieństwo Światłem Miłości .............................................................89 ROZDZIAŁ 10. Medytacje z Pięcioma Elementami............................91 ROZDZIAŁ 11. Odżywianie zgodne z cyklem Pięciu Przemian.......113 Kolory, ich natura i wpływ na organizm......................................................115 Znaczenie pór roku w odżywianiu...............................................................117 Tabele smaków i produktów..................................................................129 Tabele chorób i dolegliwości..................................................................134 10 podstawowych zasad odżywiania pozwalających zachować zdrowie.........136 Cykle związane z obiegiem Pięciu Elementów...........................................137 Podstawy przygotowywania potraw według Pięciu Przemian...................140 Emocje i ich wpływ na zdrowie i równowagę psychofizyczną............142 ROZDZIAŁ 12. Poradnik terapeuty.....................................................143 Literatura..................................................................................................183     Człowiek to nie tylko ciało fizyczne, ale przede wszystkim istota duchowa, energetyczna, która podlega wpływom różnego rodzaju energii. Wiele tradycji mistycznych całego świata zwraca uwagę na znaczenie Żywiołów, które są podstawą budowy świata materialnego. Niektórzy mistycy i jogini podkreślają, że każdy Żywioł manifestuje się w fizycznej rzeczywistości, biorąc swój początek z energetycznej postaci, w której jest potencjalną formą energii o wielkiej mocy, zdolnej tworzyć, ale i niszczyć. Między innymi stąd jest to do dziś pilnie strzeżona tajemnica, którą próbowali także rozwiązać alchemicy, bowiem według tej teorii źródło energii poszczególnych pierwiastków było jedno, więc posiadanie umiejętności przemiany jednego w drugie dawało nieograniczone możliwości, w tym przemianę ołowiu w złoto. Generalnie wymieniano cztery podstawowe Żywioły: Ziemię, Wodę, Ogień i Powietrze, zwracając jednak uwagę, że w najwyższym poziomie istnieje jeszcze jeden, zwany Przestrzenią lub Eterem, który niesie w sobie podstawowe informacje dla pozostałych i obdarza je odpowiednią energią. Istnieje mnóstwo praktyk duchowych szczegółowo to opisują­cych, a w wielu z nich podkreśla się znaczenie uwolnienia z wię­zów Żywiołów i związanego z nimi cierpienia, jakie jest przynależne życiu na ziemi. Z drugiej jednak strony istnieją różnego typu prak­tyki pokazujące, jak z nimi współpracować dla dalszego rozwoju, podkreślając, że chodzi tu o ich symboliczną, duchową naturę. Książ­ka ta nie tyle opisuje religijne aspekty tych zjawisk, czy ich mistykę, ile praktyczną współpracę z energiami poszczególnych Elementów, zwłaszcza w aspekcie harmonizowania otoczenia i sfery psychicz­nej człowieka. Jednocześnie zaprezentowana praktyka pozwala głę­biej zrozumieć wpływ poszczególnych Elementów na harmonijny rozwój człowieka. Opisaliśmy w niej to, co było nam dane poznać na drodze duchowego wglądu i przetestować w praktyce. W pierwszej warstwie energetycznej człowieka energie Pięciu Elementów przepływają przez związany z nimi system połączeń energetycznych, meridianów, odżywiając poszczególne narządy. Z uwagi na wielkość zagadnienia oraz ogólną znajomość obiegu energetycznego i dostępność materiałów na ten temat, w książce zwróciliśmy większą uwagę na objaśnienie poszczególnych ener­gii, jak też wskazaliśmy konkretną autorską metodę pracy z ni­mi. Druga część poświęcona została znaczeniu Pięciu Elementów w odżywianiu. W ostatniej części zaprezentowaliśmy praktycz­ny poradnik opisów psychicznego podłoża dolegliwości wraz z wykazem przykładowych terapii. Przy niedomaganiu poszczególnych organów i połączonymi z tym konkretnymi dolegliwościami zwraca się uwagę na ich pod­łoże psychiczne. Przykładowo, nerki i związany z nimi pęcherz moczowy w warstwie psychicznej odpowiadają za szeroko pojętą wolność i swobodę oraz wdzięczność dla różnych przejawów życia. Tyle teoria. Jak zbadaliśmy, analizując obieg energii w praktyce, w warstwie Żywiołów ma na nie wpływ zwłaszcza energia Wody. Dlatego równoważenie tego Elementu poprzez działania związa­ne z jego energią pozwala na zmianę nastawiania psychicznego, a co za tym idzie, ma bezpośredni wpływ na prawidłowe funkcjo­nowanie tych organów. Podobnie związana z Żywiołem Ognia radość z wykonywanej działalności ma pozytywny wpływ na krą­żenie, unikanie gniewu i złości i dobroczynnie wpływa na wątro­bę, a zwiększenie optymistycznego nastawienia do życia wspomaga pracę żołądka i śledziony. W ten sposób wiedza o charakterze po­szczególnych Żywiołów może konkretnie wpłynąć na nasze zdro­wie psychiczne i fizyczne. Niełatwo jest „ot tak", na zawołanie zmienić swoje nastawienie psychiczne, a jeszcze trudniej dokonać tego u kogoś, w dodatku zmienić je na stałe. Często wymaga to wielu lat konwencjonal­nych terapii, leczenia klinicznego, wizyt u psychologów i różnych specjalistów. Tymczasem często pierwszy zabieg harmonizujący poszczególne Elementy może sprawić, że osoba diametral­nie zmieni swoje psychiczne nastawienie. I choć może minąć kilka dni na wewnętrzne przystosowanie się do tej zmiany, tojednak efekty bywają zaskakujące. Niejestto dziw­ne, jeśli wziąć pod uwagę, że działamy globalnie, od razu usuwając przyczynę danej dolegliwości. Przywracamy spokój, wewnętrzną radość, odsuwamy złość... Praca z energiami Żywiołów to nie tylko teoretyzowanie, ale konkretna, namacalna prak­tyka opisująca, jak „odsunąć złość". Niedługo potem poja­wiają się efekty w sferze fizycznej, gdy poprawia się praca danego narządu, który jest energetycznie przyporządkowany do kon­kretnego Żywiołu. Wielu bioenergoterapeutów w swojej praktyce bardziej lub mniej świadomie korzysta z energii Żywiołów. Podobnie wiele jest duchowych praktyk, które bazują na tej wiedzy, czego do­brym przykładem jest Reiki, gdzie kolejne inicjacje w pewnym sensie uwalniają energie poszczególnych Żywiołów, wskazując na potrzebę dalszej nad nimi pracy, aż do zrozumienia ich du­chowej natury. Jednak świadome korzystanie z mocy Pięciu Elementów jest pracą z ich energiami, które mają głównie bezpośredni wpływ na psychiczną kondycję człowieka będącą odbiciem konkretnych fi­zycznych dolegliwości. Pozwala zarówno szybko zmienić stan psychiczny, jak i uzdrawia związane z nim konkretne uczucia i emocje. Pogłębiona praktyka w pracy z poszczególnymi energiami jest jednocześnie jedną z najbardziej podsta­wowych i właściwych człowiekowi metod uzdrawiania. Ale nie tylko... Praktyka korzystania z poszczególnych energii pozwala rów­nież doświadczyć, jak w większym wymiarze wszystkie te ener­gie łączą się w jedno, wielkie Światło - Energię, w tybetańskiej tradycji bon zwane „Tęczową Energią Pojedynczej Sfery Egzy­stencji"*, w celu uproszczenia nazwane przez nas Światłem Stworzenia (Światłem Stwórczym, Energią Stwórczą). To Światło jestjedną z największych tajemnic, a jednocześnie najprostszych energii i największych szans dla ludzkości. To ono bezpośrednio buduje rzeczy widzialne i ma wpływ na to, co okre­śla się mianem mocy urzeczywistnienia. To dzięki niemu niektórzy ludzie mogą materializować pewne rzeczy, to ono pozwoliło za­istnieć wielu wspaniałym osiągnięciom natury i ludzi. Niemniej pracę nad zrozumieniem natury tego Światła należy roz­począć tylko i wyłącznie od duchowego zrozumienia poszczególnych Elementów i kierując się intencją Dobra. Jest to doświadczalne zwłaszcza na poziomie piątego Elementu - Przestrzeni (Eteru), gdzie zbierają się cztery pozostałe. Na tym tle łatwiej jest również zrozumieć, na czym polega to obecne w wielu tradycjach dążenie do uwolnienia się z wpływu poszcze­gólnych Żywiołów, jakiemu wszyscy podlegają, a jednocześnie skorzystanie z daru wszechogarniającej, jednoczącej wszystko energii Miłości. Na zakończenie chcielibyśmy mocno podkreślić, że prezen­towane w tej książce metody harmonizowania i uzdrawiania nie zastąpią kontaktu z lekarzem i należy je traktować raczej jako dopełnienie medycyny klasycznej - oczywiście po konsultacji ze specjalistą. Gorąco jednak wierzymy, że dzięki tym prakty­kom życie wielu osób może stać się pełniejsze, a strumień ota­czającej Miłości przyniesie im wiele błogosławieństw.