Emocje i choroby, Psychosomatyka

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

Radykalne SamoWybaczanie (Colin C. Tipping) Zobacz większe

Radykalne SamoWybaczanie (Colin C. Tipping)

KV024

Nowy

Radykalne Samowybagzanie Colin C. Tippingjest uznanym, wielokrotnie nagradzanym autorem prac z dziedziny psychologii. Stworzył metody Radykalnego Wybaczania i Radykalnego Wzmocnienia służące uzdrowieniu życia jednostek, firm i całych społeczeństw. Prowadzi warsztaty i wygłasza prelekcje na całym świecie. W Polsce ukazały się jego dwie książki: Radykalne Wybaczanie i Radykalna Manifestacja Marzeń. Jakże często obwiniamy się z powodu czegoś, co zrobiliśmy lub czego nie zrobiliśmy, choć wydaje nam się, że

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

29,00 zł

Więcej informacji

  Przez całą wieczność nikt inny nie będzie wyglądał, mówił, chodził, myślał i czynił dokładnie tak jak ty. Je­steś wyjątkowy. Istniejesz. I podobnie jak wszystko, co jest rzadkością, masz ogromną wartość. A ponieważ je­steś tak szczególnym, wielkim skarbem, nie musisz ni­kogo naśladować. Powinieneś akceptować - i doceniać - to, co cię odróżnia, nawet te części siebie, o których sądzisz, że nie są „w porządku". Jesteś wyjątkiem. Stale na nowo uświadamiaj sobie, że to nie przez przypadek jesteś tym, kim jesteś. Nie za­pominaj, że zostałeś stworzony po to, aby służyć pewne­mu wyjątkowemu celowi. Spośród miliardów kandyda­tów do pełnienia tej misji tylko ty się zakwalifikowałeś. Byłeś jedynym, który najlepiej spełniał wszelkie warun­ki. I tak samo jak pewne jest to, że każdy spadający pła­tek śniegu ma doskonały wzór i nie istnieją dwa wzory jednakowe, tak też nie istnieją dwie identyczne osoby. Proś więc o dalsze przewodnictwo w realizacji Bo­skiego planu, który ciebie dotyczy. Ufaj w ten proces i pozwól, aby przebiegał w idealnie ustalonym porząd­ku. Bądź wdzięczny i szczęśliwy. Wstęp Biorąc pod uwagę wszystko, co zdołaliśmy osiągnąć w sferze ewolucji od czasu, gdy chodziliśmy po Ziemi jako istoty podobne do małp, można by sądzić, że dziś, w dwudziestym pierwszym wieku możemy być z siebie dumni. Jednak nie jest to takie oczywiste. Kiedy Carl Jung i inni dokładnie badali ludzką psychikę, stwier­dzili, że gdzieś w duszy wszyscy odczuwamy silną i trwałą niechęć do samych siebie. Uważano, że ta nadzwyczaj głęboko zakorzeniona nie­nawiść do siebie wypływa z przekonania, iż jest to sku­tek naszego oddzielenia się od Boga - skutek grzechu pierworodnego. W owym momencie oddzielenia, jak mówi dalej historia, uznaliśmy, że Bóg tak bardzo się na nas za to gniewa, że pewnego dnia nas schwyci i srodze uka­rze. Stąd zrodziło się ogromne poczucie winy, a jedyny sposób, aby sobie z nim poradzić, to stłumić je w sobie, a jeśli znów się pojawi, przenieść je na inne osoby. Jeżeli nawet nie chcemy wierzyć w tę historię - i nie jestem pewien, czy ja sam tego chcę - to jest sporo prawdy w twierdzeniu, że wszelkie wojny i ataki na tych, których uważamy za swoich wrogów, nie są niczym in­nym jak projekcją tej naszej uwewnętrznionej niena­wiści do samych siebie. I dzieje się tak niezależnie od te­go, co jest czy było tego przyczyną. Dzisiaj możemy pójść jeszcze dalej. Możemy równie dobrze powiedzieć, że z powodu owej nienawiści do sie­bie - i niebezpiecznie zbliżając się do momentu, kiedy uczynimy tę planetę miejscem, które dla nas samych i dla wielu innych gatunków nie będzie nadawało się do zamieszkania - stoimy o krok od autodestrukcji. Dlatego cel tej książki jest dwojaki. 1. Ma ona pomóc ci, jako jednostce, uzdrowić tę nie­nawiść w twoim wnętrzu, dzięki takim metodom jak Radykalne Samowybaczanie i Radykalna Samoakcep­tacja. Uzyskasz wtedy nieco lepszą opinię o sobie i znacz­nie wzrośnie częstotliwość twoich wibracji. 2. Ma ona uzdrowić tę nienawiść do siebie, która tkwi w świadomości zbiorowej (czyli we wszystkich ludziach jako całości). Gdy to nastąpi, przestaniemy dokonywać jej projekcji - w postaci wojen i różnych form agresji -na innych. W tym sensie możemy także powiedzieć, że książka ta mówi nawet o tworzeniu pokoju na świecie, o ratowaniu naszej planety i przemianie ludzkości. Chociaż będziemy mieć w pamięci te szczytne cele, książka ta koncentruje się przede wszystkim na celu najważniejszym: ma wspomóc cię jako jednostkę w po­konywaniu tej kierowanej ku samemu sobie nienawi­ści, proponując ci metody Radykalnego Samowybacza-nia i Radykalnej Samoakceptacji. To sprawia, że jest ona bardzo praktycznym podręcznikiem i w rezultacie pozwoli ci przeżywać własne życie z większą radością i siłą. Wiemy jednak z doświadczenia, że kiedy jeden czło­wiek wprowadza znaczącą zmianę w swojej świadomo­ści, powoduje to zwielokrotniony efekt w całej zbioro­wości - i dlatego dokonasz ogromnego wkładu w ogólne uzdrowienie ludzkiej świadomości i przywrócenie świa­towego pokoju. W gruncie rzeczy pomożesz mi wypełnić tę oto moją misję: „Podnieść poziom świadomości tej planety dzięki Radykalnemu Wybaczaniu i stworzyć w najbliższej przyszłości Świat Wybaczania". Będziesz tego dokonywać, kształtując coś, co w rezultacie za­owocuje tak zwanym „efektem setnej małpy". Idea „efektu setnej małpy" pochodzi z badań, jakie przeprowadzili uczeni japońscy, obserwując zachowanie grupy małp. Zwierzęta karmiono słodkimi ziemniakami. Któregoś dnia jedna z samic zaczęła podobno myć swoje ziemniaki w morzu, aby oczyścić je z piasku i kurzu. Było to zachowanie całkiem nowe i nigdy wcześniej nie wystąpiło. W krótkim czasie inne małpy podchwyci­ły tę czynność i zaczęły robić to samo. Jednak ku wiel­kiemu zdziwieniu badaczy, małpy z innych wysp, które nigdy tego nie widziały, także przyjęły ów zwyczaj. Wyglądało na to, że gdy już określona liczba małp (mówi się, że 100) wprowadziła to zachowanie do swojej świadomości, stało się ono częścią świadomości zbioro­wej wszystkich małp tego gatunku, niezależnie od tego, gdzie przebywały. Wszystko to wiąże się przypuszczalnie z energią. Lu­dzie, podobnie jak wszelkie inne formy życia, są istotami energetycznymi. Doktor Leonard Lasków w swej książ­ce Healing WithLove opisuje ciało człowieka jako złożony zbiór wzajemnie powiązanych pól energetycznych. Dotyczy to zarówno naszego ciała fizycznego, jak i cia­ła subtelnego, którego najczęściej nie widzimy, choć ono istnieje. Każdy z nas, jako odrębny byt energetyczny, ma właś­ciwą sobie, określoną wibrację. Jej częstotliwość zależy od wielu czynników, takich jak ogólny stan zdrowia, po­ziom stresu, zmartwienie, gniew, strach i inne emocje tego typu. Ale nic tak nie obniża naszych wibracji jak nienawiść skierowana ku sobie. …......................