Emocje i choroby, Psychosomatyka

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

Wewnętrzne Przebudzenie (Colin P. Sisson) Zobacz większe

Wewnętrzne Przebudzenie (Colin P. Sisson)

KV025

Nowy

Nie ma w życiu ważniejszego celu niż rozwój osobisty człowieka. Seria książek WEWNĘTRZNE PRZEBUDZENIE pragnie być źródłem inspiracji na tej drodze. Wewnętrzne Przebudzenie Colin P. Sisson, metafizyk i psycholog, znany polskiemu czytelnikowi m.in. z książek Podróż w głąb siebie, Niezwykła moc świadomego oddychania i Twoje prawo do bogactwa, jest twórcą szeroko stosowanej metody rozwoju osobistego - Integracji Oddechem. Prowadzi autorskie warsztaty i szkolenia w wielu krajach, także corocznie w Polsce

Więcej szczegółów

In Stock

Ostatnie egzemplarze!

35,00 zł

Więcej informacji

  Spis treści Przedmowa.................................................................................. 7 Podziękowania.......................................................................... 11 Przedmowa autora do nowego wydania ................................ 15 O autora................................................................................. 17 Rozdział pierwszy Przebudzenie............................................................................ 19 Rozdział drugi Czego pragniemy?................................................................... 29 Rozdział trzeci Mentalność przetrwania czy miłość?...................................... 41 Rozdział czwarty Jedyny czas, jaki jest............................................................... 51 Rozdział piąty Jakość uwagi.........................................................................63 Rozdział szósty Fałszywe ja................................................................................73 Rozdział siódmy Pięć przeszkód..........................................................................91 Rozdział ósmy Stawianie oporu........................................................................95 Rozdział dziewiąty Utożsamianie się......................................................................99 Rozdział dziesiąty Analizowanie...........................................................................103 Rozdział jedenasty Samoobserwacja......................................................................105 Rozdział dwunasty Nieprzywiazywanie się.............................................................115 Rozdział trzynasty Gra w ofiarę...........................................................................125 Rozdział czternasty Koło ofiary - proces kreowania choroby i nieszczęścia......................... 139 Rozdział piętnasty Koło wolności - proces docierania do swojej wewnętrznej mocy ............. 145 Rozdział szesnasty Pierwszy element: świadome oddychanie..............................157 Rozdział siedemnasty Drugi element: świadomość..................................................163 Rozdział osiemnasty Trzeci element: świadomość serca, pozwolenie na uczucia i uszanowanie ich ......................... 169 Rozdział dziewiętnasty Czwart element: relaksacja i uwolnienie (nie próbuj zatrzymać biegu rzeki) .......................................187 Rozdział dwudziesty Odnalezienie siebie...............................................................205 Rozdział dwudziesty pierwszy Żadna samoświadoma osoba nigdy siebie nie rani.............219 Rozdział dwudziesty drugi Integracja..............................................................................225 Rozdział dwudziesty trzeci Trzeci etap integracji: ekstatyczna świadomość - realizacja Prawdziwego Ja.................................................239 Rozdział dwudziesty czwarty Zaprogramowanie i uzależnienia.........................................257 Rozdział dwudziesty piąty Tworzenie własnej rzeczywistości.........................................281 Rozdział dwudziesty szósty Stan ofiary..............................................................................289 Rozdział dwudziesty siódmy Reakcje uwarunkowane jako kamuflaż lęku ......................317 Rozdział dwudziesty ósmy O lękach inaczej.......................................................................333 Rozdział dwudziesty dziewiąty Ostatnie słowo.........................................................................345 Dodatek I Wprowadzenie do Integracji Oddechem..................................351 Dodatek II Świadome oddychanie...........................................................365 Dodatek III Skupienie świadomości w czasie sesji oddechowej............. 377 Dodatek IV Samodzielne oddychanie......................................................389 Dodatek V Oddychanie w wodzie..............................................................397 Dodatek VI Alkaloza..................................................................................40i O autorze...............................................................................403 Lista książek ColinaP. Sissona.............................................405 Medytacja Skupionej Świadomości......................................406 Inner Adventure Programmes Inc........................................406 Licencjonowani Trenerzy seminariów Inner Adventures Programmes Inc....................................407   Przedmowa Przyszło nam żyć w czasach bardzo intensywnego roz­woju ludzkiej świadomości. Książka, którą trzymasz w ręku, pomaga zrozumieć tę duchową transformację, której je­steśmy świadkami pod koniec XX wieku. Wśród obszernej literatury przekazującej obraz uczuć i doświadczeń okreś­lających nowy wymiar życia tuż przed wejściem w trzecie tysiąclecie jest ona prawdziwą perłą. Uważam, iż błędne jest przekonanie, że los człowieka jest zrozumiały i przesądzony. Historia uczy nas, że ludz­kość jest w procesie ciągłej ewolucji. Tylko indywidualne opinie mogą być sztywne i dogmatyczne. Prawda jest dyna­miczna. Wiele radości sprawia jej odnalezienie i dzielenie się nią z innymi ludźmi. A potem wspaniale jest obserwo­wać, jak w magiczny, cudowny, synchroniczny sposób praw­da rozwija się i krystalizuje w momencie, gdy jej rzeczy­wiście potrzebujemy. Książka nowozelandzkiego autora, psychologa i filozofa Colina P. Sissona Wewnętrzne przebudzenie pojawiła się w moim życiu w taki właśnie synchroniczny i magiczny sposób dokładnie wtedy, kiedy jej potrzebowałam, by uczynić następny krok na drodze mojej ewolucji. Bo ja °d lat modlę się i proszę o mój następny krok. A jeżeli prosimy - otrzymujemy. Wraz z moim towarzyszem życia byłam gościem Colina xJego byłej żony Mariny w Moskwie, biorąc udział w jednym z prowadzonych przez niego 9-dniowych intensywnych pro­gramów rozwoju osobistego. Któregoś wieczora, w czasie głębokiego procesu transformacyjnego, przez niektórych zwanego „chorobą", podeszłam do półki z książkami i ręka moja, jak gdyby zdalnie sterowana, sięgnęła po luźno za­pisane kartki maszynopisu. Był to jeden z rozdziałów tej właśnie książki. Otworzyłam na „przypadkowej" stronie i przeczytałam precyzyjne instrukcje autora dotyczące opi­sanego tam procesu odkrywania prawdy. Zastosowałam się do tych wskazówek, próbując rozwiązać mój ówczesny dylemat, i... eureka! Jasno i przejrzyście ukazała się od­powiedź. Każda komórka mojego ciała śpiewała radośnie, bo oto na chwilę się przebudziłam!!! Na tyle, by zobaczyć, o co naprawdę chodzi! Colin często przytacza słowa P.D. Uspieńskiego: Pierwszym krokiem do przebudzenia jest uświadomienie sobie, jak głęboko tkwimy w stanie uśpienia. Tamtej sierpniowej nocy, czytając łapczywie całą książ­kę, coraz bardziej uświadamiałam sobie swoją ignorancję i uśpienie. Colin mówi: „Kiedy w nocy śnimy swoje sny, nie uświadamiamy sobie, że jesteśmy pogrążeni we śnie; do­ciera to do nas dopiero po przebudzeniu. A budzimy się, by stwierdzić, że znajdujemy się w stanie nieświadomości. To prawda, że najlepiej uczymy się tego, czego najbar­dziej potrzebujemy się nauczyć. Oto ja, propagatorka świa­domego życia, pojęłam, jak bardzo jestem nieświadoma! Podobno nauczyciel przychodzi, gdy uczeń jest gotów. Ja spotkałam Colina Sissona w przełomowym momencie mojego życia. Wiele się od niego nauczyłam i uczę się nadal. „Człowiek - mówi Colin -jest jak książę lub księż­niczka - ukochane dziecko króla, które nie zna drogi do domu i żebrze na ulicy". Sisson wzywa więc do przebudze­nia, do obserwowania samego siebie. Obserwuj! Obserwuj! To jego motto. Jeżeli jesteś gotów podjąć wyzwanie, iakim jest świadome życie, jeżeli podejrzewasz, że śpisz snem psychicznym i dojrzewasz do przebudzenia - to ta książka przeznaczona jest dla ciebie. Oto masz w ręku przewodnik na powrotną drogę do swe­go wewnętrznego Domu. Jeżeli jesteś gotów iść tą drogą -otwórz go, weź głęboki oddech, zaufaj, że oddałeś się w ręce profesjonalisty o wielkiej wiedzy, podwiń rękawy i do roboty! Bo książka ta proponuje ekscytującą, systema­tyczną pracę wewnętrzną. Ufam, że to, co zobaczysz w tej pełnej przygód drodze, będzie tak samo piękne, potężne, czyste i wspaniałe jak twoja prawdziwa Esencja Duchowa. Gdyż to, czym na­prawdę jesteś, jest wieczne, nieśmiertelne, wszechobec­ne i nieskończone. Niniejszym, z pokorą dziękuję mojemu nauczycielowi „świadomości serca", Colinowi P. Sissonowi. Jestem nie­ustająco wdzięczna za jego obecność w moim życiu. Uwa­żam Colina za jednego z ważniejszych przewodników i na­uczycieli na tej planecie, człowieka o wielkim, otwartym sercu, wspaniałym poczuciu humoru i błyskotliwym inte­lekcie. Zachęcam do osobistego z nim spotkania w czasie jego corocznych wizyt w Polsce. Życzę Ci szczęśliwej i radosnej podróży. Z miłością i światłem EWAFOLEY   twierdziłem, że Polacy są odważni i bardzo otwarci na prawdziwą pracę nad sobą, co dla mnie jest niezwykle in­spirujące. Dlatego z wielką radością dzielę się z Tobą tym najnow­szym wydaniem. Niechaj książka ta okaże się dla Ciebie równie wspaniałą podróżą, jaką była dla mnie. Z wyrazami miłości Colin P. Sisson   Od autora Używam w tekście pierwszej osoby liczmy mnogiej w sformułowaniach typu: „naszym zdaniem", „uważamy, że..." itp-> nie dlatego, by się ukryć za anonimowym „my". Jest to oznaka, że uznaję fakt istnienia świadomości zbio­rowej i szanuję tych, którzy są bardziej świadomi ode mnie. Choć słowa są moje, wiele idei zaczerpnąłem z nauk wspa­niałych pisarzy i nauczycieli, których wymieniam w „Po­dziękowaniach". Dziękuję Wam za przyłączenie się do pod­róży w głąb siebie. Zdarzyło mi się słyszeć pytanie, czy to, co robię, ma charakter psychologiczny, filozoficzny, religijny, mistycz­ny, czy też jest to jakaś technika uzdrawiania. Otóż nie można tego zawęzić do żadnej z tych dziedzin i, równocześ­nie, każda z nich ma swój udział w tej formie pracy we­wnętrznej, którą proponuję. Nie jest ważne, jak ją nazwie­my - słowa to tylko etykietki, a przecież rzeczywistość jest ponad nimi. Opisaną w tej książce metodę możemy trak­tować jako duchową podróż w głąb siebie lub jako techni­kę uzdrawiania umysłu i ciała albo jako proces uczenia się, jak żyć pełniej i radośniej. W celu wyjaśnienia lub podkreślenia pewnych kon­cepcji odwołujemy się w tej książce do różnych systemów religijnych. Kiedy zaczniesz poszerzać swoją świadomość, zobaczysz, że nie ma w tym żadnej sprzeczności. Wszyst­kie religie i nauki - czy to dawne, czy współczesne - mó-wią o tym samym; rozpatrują to jedynie z różnych per­spektyw. Prawdziwa mądrość to odkrycie, że w różnicach kryje się równowaga i jedność. Nie ma sprzeczności pomiędzy tym, o czym piszę w tej książce, a innymi naukami. Podobnie jak nie ma sprzecz­ności pomiędzy różnymi obrazami tego samego zachodu słońca. Techniki malowania mogą być różne, ale zachód słońca jest wciąż ten sam. Wielu słynnych nauczycieli mówi o religii, filozofii, na­uce czy psychologii. Jeśli spojrzymy ponad formę, dostrze­żemy w różnych naukach tę samą prawdę. Ta książka nie opowiada się za żadnym określonym nurtem. Nie jest waż­na rzeka, którą płyniemy - ważna jest woda w każdej z nich. Nie jest ważne, czy uczymy się od tego czy innego nauczyciela - ważne jest to, co ich łączy: tchnienie życia w każdej nauce. Integracja Oddechem lub inaczej Świa­domość Serca to podróż w głąb siebie - pełna przygód -aby odkryć, kim naprawdę jesteśmy. Nie traktuj tych nauk jak systemu, który ma cię na­uczyć czegoś nowego. Wszystko, czego się uczysz, jest już w tobie. To nie książka ma cię przebudzić. Przebudzisz się sam w momencie, kiedy będziesz w dobrym kontakcie z samym sobą i zaobserwujesz w sobie przeszkody nie-pozwalające ci doświadczyć, kim naprawdę jesteś. Ów pro­ces wewnętrznych odkryć skieruje twoją uwagę na ciebie samego, nauczy cię, jak lepiej rozumieć życie, i podaruje kilka myśli do kontemplacji. Skorzystasz z niego, jeśli za­angażujesz się i poświęcisz sobie trochę czasu. Porzuć niekończące się poszukiwania prawdy w świe­cie zewnętrznym. Kiedy już poradzisz sobie z rozczarowa­niem wynikającym z faktu, że prawdy nie da ci żadna książka, żaden nauczyciel, żadna ścieżka - twoja droga stanie się jasna i poprowadzi cię do prawdziwego doświad­czenia siebie. Filozofia zen mówi: „Nie szukaj prawdy -zrezygnuj jedynie z opinii". Witam cię na początku podróży w głąb siebie.

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również: