Feng Shui

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

Twoje Mieszkanie a Twój Charakter (Józef Onoszko) Zobacz większe

Twoje Mieszkanie a Twój Charakter (Józef Onoszko)

KV074

Nowy

Dzięki tej książce dowiesz się, co musisz zmienić w swoim domu, aby na lepsze zmieniło się Twoje życie. Możesz wykorzystać terapeutyczną moc kolorów do urządzenia mieszkania. Poprzez właściwe ustawienie mebli uzyskasz efekt lepszego przepływu energii, a wybierając odpowiedni rodzaj muzyki stworzysz najlepszy nastrój do efektywnego działania.

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

29,80 zł

Więcej informacji

  Spis Treści 1. Pojęcie symbolu i symboliki.......................................... 7 2. Dachowe problemy...................................................... 19 3. Skarby na strychu........................................................ 29 4. Święta, święta i po świętach........................................ 33 5. Tańcowały fotel z szafą................................................47 6. Tatuaż na ścianie.........................................................61 7. Spółka Boscha z Matejką.............................................69 8. Tak jasno, że aż ciemno...............................................81 9. „Stąpając po dolarach".................................................85 10. Okienna katarakta........................................................89 11. Wkraczanie do duszy...................................................93 12. Seks na śniadanie.........................................................97 13. Traper na ziarnku grochu.......................................... 105 14. Niedomyta Józefina.................................................... 109 15. Areszt w ubikacji....................................................... 115 16. Piwniczne koszmary.................................................. 119 17. Windą do nieba.......................................................... 123 18. Problemy Narcyza...................................................... 129 19. Wybiła twoja godzina................................................ 135 20. Rety co się dzieje! ...................................................... 141 21. Nie wie lewica co robi prawica................................. 153 22. Wyszło szydło z worka.............................................. 165 23. Jak to z babką było..................................................... 169Gdy na łeb się leje...................................................... 191  Obserwując i analizując, jak mieszkasz Ty i jak mieszkają Twoi sąsiedzi, odkryjesz najgłębsze sekrety ludzkiej duszy - wszystko bowiem, co jest w Tobie, odbija się w Twoim mieszkaniu, jak w lustrze. Jeśli chcesz lepiej poznać i zrozumieć samego siebie, swoich bliskich czy swojego przyjaciela, znaleźć z nimi bliższy kontakt niż dotychczas i poznać ich sekrety, pragnienia i charakter, poznaj symbolikę otaczających Cię przedmiotów. Dzięki tej książce dowiesz się, co musisz zmienić w swoim domu, aby na lepsze zmieniło się Twoje życie. Możesz wykorzystać terapeutyczną moc kolorów do urządzenia mieszkania. Poprzez właściwe ustawienie mebli uzyskasz efekt lepszego przepływu energii, a wybierając odpowiedni rodzaj muzyki stworzysz najlepszy nastrój do efektywnego działania.   Pojęcie symbolu i symboliki Czym jest symbol? Pytanie na pozór proste, gdyż słowo to funkcjonuje w naszym języku potocznym, używamy go niemalże na co dzień. Ale czy łatwo by nam było je zdefinio­wać? Na początek zapoznajmy się z jego rodowodem, wpro­wadzi nas w to cytat z książki Władysława Kopalińskiego „Słownik Symboli": „...Termin symbol pochodzi od st. gr. symbol on, oznaczają­cego pierwotnie niewielki, rozłamany na pół przedmiot z me­talu, kości, wypalonej gliny, drewna, jak np. pierścień czy tabliczka. Połówki te stanowiły znak rozpoznawczy dla dwóch osób, które łączył jakiś interes, wiązała umowa, kojarzyło po­krewieństwo, jednoczyły obowiązki przymierza, przyjaźni, gościnności czy pomocy. Gdy przybywał z odległych stron ktoś nieznajomy, syn, przyjaciel, wspólnik czy rządca drugiej osoby, przywożąc z sobą połówkę pierścienia czy tabliczki, wystarczyło przypasować do siebie (gr. symballein) krawę­dzie obu części, aby mieć pewność, że przybysz jest godny zaufania. Wyrazu symbol używano w różnych znaczeniach. I dziś nie przestał być terminem wieloznacznym. Całkiem z grubsza, praktycznie, symbole dzieli się zazwyczaj na: 1. znaki konwencjonalne (jak flagi, herby, litery, cyfry, znaki fabryczne, drogowe, matematyczne itd.); 2. przedmioty, pojęcia, wyobrażenia, przeżycia związane ja­kimś wewnętrznym stosunkiem (współbrzmiące, kojarzą­ce się, mające „wspólny rytm") z innym przedmiotem, pojęciem itd." Zatem wyjaśniliśmy już sobie pochodzenie słowa symbol, ale nie przybliżyło nam to w niczym jego współczesnego zna­czenia. Zapewne zauważyliście już rozbieżność między obec­nym a dawnym znaczeniem symbolu. W świecie komputerów i wysoko postawionej elektroniki mamy inne sposoby identy­fikacji, jak więc teraz odnajdziemy się w świecie symboli? Najbliższe nam i chyba pierwsze, które każdemu przycho­dzi na myśl, znaczenie symbolu to uproszczone, zrozumiałe dla wszystkich odzwierciedlenie graficzne. Musi być tak pro­ste w swej formie, kolorystyce i przesłaniu, aby ludzie wszel­kich kultur, klas, bez względu na swoje wykształcenie i język, jakim mówią, mogli je z łatwością odczytać. I co się z tym wiąże, symbol musi być również łatwy do narysowania. Mó­wimy tu o symbolach ponadkulturowych, bo wszyscy na ca­łym świecie odczuwamy miłość i przedstawiamy ją za pomocą serca, każdemu z nas na wszystkich szerokościach geogra­ficznych, świeci słońce, które symbolizuje tworzenie, każdy z nas ma kontakt z wodą i przedstawienie jej za pomocą dwóch falistych linii, jednej nad drugą jest zrozumiałe zarówno dla Europejczyka, Azjaty jak i mieszkańca afrykańskiego buszu. Ale nie wszystkie symbole są tak uniwersalne i tak proste w od­biorze. Bo trudno oczekiwać, aby krzyż, symbol męki i cierpie­nia, mający tak wielkie znaczenie w kulturze chrześcijańskiej, został odebrany w ten sam sposób przez buddystę czy wyznaw­cę jednej z religii hinduistycznych. Dla nas z kolei posążek uśmiechniętego i tłustego Buddy będzie jedynie egzotycznym gadżetem zdobiącym półkę regału. Przypomnijmy sobie, kie­dy pierwszy raz usłyszeliśmy o świętych krowach w Indiach, czy nie wywołało to w nas salwy śmiechu? A zastanówmy się jak ważne musi być to zwierzę dla Hindusa, skoro potrafi za­hamować na wiele godzin ruch uliczny na głównej ulicy mia­sta nawet w godzinach szczytu. Zrozumienie tego pozwoli nam być bardziej tolerancyjnym w stosunku do odmiennych kultur, bo zauważmy, że inni nie zrozumieją, dlaczego zawracamy z drogi widząc czarnego kota, dlaczego nawet zupełnie obce sobie osoby muszą się pocało­wać, gdy przypadkowo znajdą się pod tym samym krzakiem jemioły. Dla nas jest to równie oczywiste jak np. dla izraelitów zwyczaj obrzezania, który wielu z nas traktuje jako okrutny i niepotrzebny, czy wrzawa, która rozlegnie się przy japoń­skim stole, gdy któryś z biesiadników pozostawi wbite pa­łeczki w misce z ryżem. Jest to symbol mogiły, który w tamtym rejonie świata niczego dobrego nie wróży. Symbole właściwe danej kulturze czy grupie społecznej układają się w pewne systemy symboliczne. Również symbolika liczb na różnych kontynentach różni się od siebie. Na przykład cyfra 3 w sym- bolice chrześcijańskiej odnosząca się do Trójcy Świętej, ma znaczenie pozytywne, przynoszące szczęście, w kulturze chiń­skiej ma wydźwięk pejoratywny. Odwrotnie jest w przypadku ósemki, która u nas niezbyt dobrze się kojarzy, tam natomiast jest liczbą szczęśliwą. Mo­żemy ten krąg zawęzić jeszcze bardziej, biorąc pod uwagę już nie kontynenty i państwa, ale indywidualne jednostki. Każdy z ludzi, oprócz ogólnej symboliki związanej z miejscem za­mieszkania bądź z kulturą, w jakiej się wychował ma jeszcze swoją własną symbolikę, związaną z doświadczeniami jego życia. Dla pary małżeńskiej, która poznała się w warszaw­skich Łazienkach, w niezwykle romantycznych okoliczno­ściach symbolem szczęścia i wielkich uniesień będą łabędzie. Dla drugiej osoby, która nie miała podobnych przeżyć, utoż­samianie łabędzi ze szczęściem rodzinnym wyda się czystym absurdem. To samo dotyczy snów. Nie ma uniwersalnej symboliki marzeń sennych, każdy z nas ma swoją własną, która kształ­tuje się latami, praktycznie do końca naszego życia, korzysta­jąc z doświadczeń, które przynosi nam każdy dzień. Przy takim założeniu nie ma sensu szukanie wyjaśnień w senniku, jedy­nie spojrzenie do własnego wnętrza może przynieść odpo­wiedź. Oczywiście pewne symbole pojawiające się w snach mogą dotyczyć większości społeczeństwa. I tak np. pies we śnie będzie symbolizował przyjaciela i zostanie przez wiekszość z nas tak odebrany, ale nie możemy oczekiwać, że taki sam stosunek do tego symbolu będzie miała osoba, która w dzieciństwie została pogryziona przez psa. Zatem, jak mo­gliśmy zauważyć, doświadczenia społeczeństw lub jednostek tworzą różne systemy symboliczne, ale z kolei symbole już utrwalone przez pokolenia mogą prowokować konkretne, ta­kie same wydarzenia. Tworzą one w umyśle obrazy, te z kolei uczucia, a stąd do walki o symbole droga nie jest daleka. Zna­my to przecież z historii, ile istnień ludzkich zostało poświę­conych w ich obronie. Zawsze szczególnie zaciekłe i heroiczne boje toczyły się wokół tego, co jest nam bliskim symbolem. Przypomnijmy sobie z historii chociażby obronę klasztoru na Jasnej Górze lub Poczty Polskiej w Gdańsku. Ilu ludzi zginę­ło, aby bronić naszej biało-czerwonej czy wizerunku orła -symboli naszej przynależności. Dlaczego tak wielkie jest ich znaczenie w naszym życiu, czy tylko dlatego, że odzwiercie­dlają idee? A może symbole jako takie tworzą swego rodzaju zbiorniki energetyczne, może jest jeszcze inne bardziej lo­giczne i uporządkowane wyja­śnienie? Zrozumiemy to dzięki odniesieniu do Uniwersalnych Praw Przyrody, wedle których — Symbolika jest wiedzą o podobień­stwie wibracyjnym otaczającej nas rze­czywistości. Definicja ta powstała w opar­ciu o drugie Uniwersalne Pra­wo Przyrody, czyli Prawo Wibracji, które brzmi następu­jąco : Mic nie znajduje się w stanie spo­czynku, wszystko jest w ruchu, wszystko wibruje, oraz na uzupełniającym Prawie Przyciąga­nia, które mówi o tym, Że: Podobne przyciąga podobne. Z obu tych praw oraz definicji symboliki wynika jasno, że wibra­cje Wszechświata są podzielone na pewne grupy mniej lub bardziej szczegółowe, które wibrują w przedziale określo­nej długości i częstotliwości fal. W grupach tych znajduje się wiele przedmiotów, pojęć, barw, minerałów, roślin, zwie­rząt itp., które wibrują w podobnym zakresie długości i czę­stotliwości fal. Np. czerwień, krew, seks, Mars, agresja, gniew, walka, ry­walizacja, siła itp. łączą się w jedną pojęciową całość lub ko­jarzą się ze sobą dzięki podobieństwu wibracyjnemu. Zanim przejdziemy do kolejnego rozdziału spróbujmy wy­jaśnić różnice między symboliką kulturową a praktyczną. Symbolika kulturowa, jak pamiętamy, jest związana głów­nie z tradycją, obrzędami, wiernością ideałom. Niesie ze sobą wartości charakterystyczne dla dużych grup ludności i jest mocno zakorzeniona w czasie. Tworzenie się tych symboli trwało pokoleniami i często bardzo silnie było związane z wy­znawaną religią. Jej echo odnajdujemy często w przysłowiach ludowych, których sens dzisiaj nie zawsze jest odczytywany jednoznacznie. A jaka jest symbolika praktyczna? Już z samej nazwy może­my wywnioskować, że dzięki praktycznemu zastosowaniu może mieć użytek w naszym życiu codziennym. Dzięki wykorzystaniu podobieństwa wibracyjnego pojęć, przedmiotów, zdarzeń, rzeczy, zwierząt, roślin możemy łatwiej osiągnąć zamierzone cele. W tym przypadku użyjemy sym­bolu słońca oznaczającego siłę, tworzenie, a który można za­stąpić lwem, złotem, koroną, dębem, żukiem jelonkiem jak na rys. poniżej. …...................