Książki (wszystkie)

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

Biochemia Ilustrowany przewodnik (Jan Koolman, Klaus Heinrich Rohm) Zobacz większe

Biochemia Ilustrowany przewodnik (Jan Koolman, Klaus Heinrich Rohm)

K3968956

Nowy

Książka stanowi cenne źródło wiadomości z zakresu biochemii. Przedstawione zagadnienia podane są w bardzo przystępny sposób, zilustrowane 215 barwnymi schematami

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

109,00 zł

Więcej informacji

Biochemia Ilustrowany przewodnik (Jan Koolman, Klaus Heinrich Rohm)Książka stanowi cenne źródło wiadomości z zakresu biochemii. Przedstawione zagadnienia podane są w bardzo przystępny sposób, zilustrowane 215 barwnymi schematami, w których nie tylko zawarte treści, lecz także zróżnicowane kolory ułatwiają szybkie poznanie i przyswojenie biochemicznych szlaków przemian. Omówiono fizykochemiczne podstawy biochemii, z uwzględnieniem metod stosowanych w nowoczesnej biochemii, genetykę molekularną, biochemiczne podstawy fizjologii tkanek, mechanizmy działania hormonów oraz sposoby przekazywania sygnałów w komórce. Książka na pewno ułatwi studentom medycyny i nauk przyrodniczych rozszerzenie i utrwalenie zdobytych wiadomości. Osoby interesujące się skomplikowanymi procesami biochemicznymi w każdej chwili mogą odświeżyć za jej pomocą zdobytą wcześniej wiedzę.Spis treściWprowadzenie   Podstawy Chemia Układ okresowy pierwiastków   Wiązania   Budowa cząsteczek   Izomeria   Biocząsteczki I   Biocząsteczki II   Reakcje chemiczne   Chemia fizyczna Energetyka   Równowaga   Entalpia i entropia   Kinetyka reakcji   Kataliza   Woda jako rozpuszczalnik   Oddziaływania hydrofobowe   Kwasy i zasady   Procesy redoks   Bioczasteczki Węglowodany Zarys   Chemia cukrów   Mono- i disacharydy   Polisacharydy: zarys   Polisacharydy pochodzenia roślinnego   Glikozoaminoglikany i glikoproteiny   Lipidy Zarys   Kwasy tłuszczowe i triacyloglicerole   Fosfolipidy i glikolipidy   Izoprenoidy   Steroidy: budowa   Steroidy: zarys   Aminokwasy Aminokwasy: chemia i właściwości   Aminokwasy proteogenne   Aminokwasy nieproteogenne   Peptydy i białka Peptydy i białka: zarys   Wiązania peptydowe   Struktury drugorzędowe   Białka strukturalne   Białka globularne   Fałdowanie białek   Modele molekularne: insulina   Izolowanie i analiza białek   Nukleotydy i kwasy nukleinowe Zasady azotowe i nukleotydy   RNA   DNA   Modele cząsteczek: DNA i RNA   Metabolizm Enzymy Enzymy: podstawy   Kataliza enzymatyczna   Kinetyka enzymatyczna I   Kinetyka enzymatyczna II   Inhibitory   Dehydrogenaza mleczanowa: budowa   Dehydrogenaza mleczanowa: mechanizm   Analiza enzymatyczna   Koenzymy I   Koenzymy II   Koenzymy III   Aktywne metabolity   Regulacja metabolizmu Pośrednia przemiana materii   Mechanizmy regulacyjne   Regulacja allosteryczna   Kontrola transkrypcji   Kontrola hormonalna   Przemiany energii ATP   Sprzężenie energetyczne   Magazynowanie energii w błonach   Fotosynteza: faza jasna   Fotosynteza: faza ciemna   Modele cząsteczkowe: białka błonowe   Dehydrogenazy -ketokwasów   Cykl kwasu cytrynowego: reakcje   Cykl kwasu cytrynowego: funkcje   Łańcuch oddechowy   Synteza ATP   Regulacja   Oddychanie i fermentacja   Fermentacje   Metabolizm węglowodanów Glikoliza   Szlak heksozomonofosforanowy   Glukoneogeneza   Glikogen  metabolizm   Regulacja   Cukrzyca   Metabolizm lipidów Przegląd   Kwasy tłuszczowe  rozkład   Boczne szlaki kwasów tłuszczowych  rozkład   Kwasy tłuszczowe synteza   Biosynteza lipidów złożonych   Biosynteza cholesterolu   Metabolizm białek Białka  metabolizm: zarys   Proteoliza   Transaminacja i deaminacja   Aminokwasy  rozkład   Cykl mocznikowy Biosynteza aminokwasów   Metabolizm nukleotydów Nukleotydy  rozkład   Biosynteza puryn i pirymidyn   Nukleotydy  biosynteza   Metabolizm porfiryn Hem  biosynteza   Hem  rozpad   Organelle komórkowe Podstawy Budowa komórki   Frakcjonowanie komórki   Wirowanie   Składniki komórki i cytoplazma Cytoszkielet Cytoszkielet: elementy   Struktura i funkcje   Jądro komórkowe   Mitochondria Budowa i funkcje   Systemy transportowe   Błony biologiczne Budowa i elementy stałe   Funkcje i skład   Procesy transportu Białka transportowe   Kanały jonowe   Receptory błonowe Retikulum endoplazmatyczne i aparat Golgiego Reticulum endoplazmatyczne: budowa i funkcje   Sortowanie białek   Synteza i dojrzewanie białek   Dojrzewanie białek   Lizosomy   Genetyka molekularna Genetyka molekularna: zarys   Genom   Replikacja   Transkrypcja   Kontrola transkrypcji   Dojrzewanie RNA   Aktywacja aminokwasów   Translacja I. Inicjacja   Translacja II. Elongacja i terminacja   Antybiotyki   Mutacje i naprawa   Techniki genetyczne Klonowanie DNA   Sekwencjonowanie DNA   PRC i ekspresja białek   Techniki genowe w medycynie   Tkanki i narządy Układ pokarmowy Trawienie: zarys   Wydzieliny trawienne   Proces trawienia   Wchłanianie   Krew Krew: skład i funkcje   Białka osocza   Lipoproteiny   Hemoglobina   Transport gazów   Erytrocyty  metabolizm   Metabolizm żelaza   Równowaga kwasowo-zasadowa   Krzepnięcie krwi   Fibrynoliza, grupy krwi   Układ immunologiczny Odpowiedź immunologiczna   Aktywacja limfocytów T   Układ dopełniacza   Przeciwciała   Biosynteza przeciwciał   Przeciwciała monoklonalne   Wątroba Wątroba: funkcje   Funkcja buforowa w metabolizmie narządów   Metabolizm węglowodanów   Metabolizm lipidów   Kwasy żółciowe   Biotransformacja   Układ cytochromu P450   Metabolizm etanolu   Nerki Nerki: funkcje   Mocz   Funkcje w równowadze kwasowo-zasadowej   Wchłanianie zwrotne elektrolitów i wody   Hormony nerki   Mięsień Skurcz mięśnia   Kontrola skurczu mięśnia   Metabolizm mięśni I   Metabolizm mięśni II   Tkanka łączna Kości i zęby   Metabolizm wapnia   Kolageny   Macierz pozakomórkowa   Mózg i narządy zmysłu Przekazywanie sygnału w ośrodkowym układzie nerwowym   Potencjał spoczynkowy i potencjał czynnościowy   Neuroprzekaźniki   Receptory dla neuroprzekaźników   Metabolizm   Widzenie   Żywienie Składniki pokarmowe Organiczne składniki pokarmowe   Składniki mineralne i pierwiastki Śladowe   Witaminy Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach   Witaminy rozpuszczalne w wodzie I   Witaminy rozpuszczalne w wodzie II   Hormony Układ hormonalny Podstawy   Stężenie hormonów w osoczu i hierarchia hormonów   Hormony lipofilowe Hormony lipofilowe   Metabolizm hormonów steroidowych   Mechanizm działania   Hormony hydrofilowe Hormony hydrofilowe   Metabolizm hormonów peptydowych   Mechanizm działania   Przekaźniki drugiego rzędu   Kaskada sygnałowa   Inne substancje sygnałowe Eikozanoidy   Cytokiny   Wzrost i zróżnicowanie Proliferacja komórek Cykl komórkowy   Apoptoza Onkogeny   Nowotwory   Cytostatyki   Wirusy   Metabolizm  tablice   Cykl Calvina (chloroplasty)   Metabolizm węglowodanów   Biosynteza triacylogliceroli i lipidów błonowych   Synteza ciał ketonowych i steroidów   Rozkład triacylogliceroli i fosfolipidów   Biosynteza aminokwasów egzogennych   Biosynteza aminokwasów endogennych   Rozkład aminokwasów I   Rozkład aminokwasów II   Metabolizm amoniaku   Biosynteza nukleotydów purynowych   Biosynteza nukleotydów pirymidynowych oraz przemiany C1   Rozkład nukleotydów   Komentowana lista enzymów   Wykaz skrótów   Wielkości i jednostki   Piśmiennictwo uzupełniające   Dane źródłowe   Skorowidz  

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również: