Oczy, wzrok

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

Uzdrów swoje ciało i popraw swój wzrok (Włodzimierz Lewin) Zobacz większe

Uzdrów swoje ciało i popraw swój wzrok (Włodzimierz Lewin)

KV069

Nowy

Człowiek to nie tylko ciało fizyczne, ale przede wszystkim istota duchowa, energetyczna, która podlega wpływom różnego rodzaju energii. Wiele tradycji mistycznych całego świata zwraca uwagę na znaczenie Żywiołów, które są podstawą budowy świata materialnego. Niektórzy mistycy i jogini podkreślają, że każdy Żywioł manifestuje się w fizycznej rzeczywistości, biorąc swój początek z energetycznej postaci, w której jest potencjalną formą energii o wielkiej mocy, zdolnej tworzyć, ale i niszczyć. Między innymi s

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

25,40 zł

Więcej informacji

  Spis treści Od autora.........................................................................................9 I. OGÓLNE UZDROWIENIE ORGANIZMU..................15 ROZDZIAŁ 1. Metoda oparta na odczuwaniu wrażeń............17 ROZDZIAŁ 2. Wybrane aspekty tradycyjnej medycyny chińskiej....................................................................................21 Wprowadzenie.....................................................................21 KoncepcjaYin-Yang............................................................25 Zasadnicze tezy teorii Yin-Yang....................................27 Człowieki przyroda......................................................30 Koncepcja U-Sin.................................................................32 Aktywacja.......................................................................34 Kontrola..........................................................................35 Aktywacja zwrotna.........................................................37 Kontrola zwrotna...........................................................39 Powiązania podstawowych narządów z Pięcioma Elementami Pierwotnymi oraz przyczyny chorób............41 Funkcjonalne znaczenie organów............... .......................44 Organy pełne..................................................................45 Organy puste..................................................................54 Warianty chorób..................................................................57 Wzajemne oddziaływanie organów....................................61 Podsumowanie....................................................................66 ROZDZIAŁ 3. Metoda ogólnego uzdrowienia..............................67 Etap przygotowawczy...............................................................67 Odszukaj starą fotografię.........................................................70 Praca z odczuwaniem wrażeń..................................................72 Uzdrowienie według metody U-Sin......................................74 ROZDZIAŁ 4. Odzyskaj elastyczność kręgosłupa - odmłódź swój organizm................................................................................79 Choroby kręgosłupa - nowe ujęcie pojmowania przyczyn dolegliwości..............................................................................79 Ostechondroza - choroba, która się nie starzeje...............79 O teorii i praktyce...............................................................82 Niezbędna wycieczka do anatomii kręgosłupa..................83 Lumbago i zapalenie korzeni nerwów rdzeniowych........88 Teoria dyskopatycznych osteochondroz...........................90 Nie teoria, a kompletny brak spójności.............................92 Akupunktura wobec teorii osteochondrozy......................95 Dlaczego zatem bolą plecy?................................................97 Mięśniowa blokada dysków................................................99 Wymagania ewolucji wobec osobników o wyprostowanej postawie ciała.....................................................................103 Profilaktyka mięśniowych blokad dysków......................106 Kilka słów o odcinku szyjno-piersiowym kręgosłupa .... 109 Jak trzeba i jak nie wolno leczyć mięśniowych blokad dysków...............................................................................111 Uzdrawiający zestaw ćwiczeń................................................114 ROZDZIAŁ 5. Czyżby natura była głupia... czyli słów kilka o odżywianiu.......................................................................121 ROZDZIAŁ 6. Nie wszystko o wodzie........................................125 Rola wody w organizmie człowieka......................................126 Fenomen pamięci strukturalnej ............................................128 Badania Masary Emoto..........................................................131 Niezwykłe działanie wody ustrukturyzowanej....................134 Zmiana właściwości wody w trakcie jej uzdatniania............138 Jaką wodę pić?........................................................................138 Woda - żywa i martwa...........................................................139 Domowy sposób uzyskania żywej wody...............................141 II. PRZYWRÓCENIE NORMALNEGO WIDZENIA......143 ROZDZIAŁ 1. Podstawowe wiadomości z zakresu anatomii i fizjologii narządów wzroku......................................................145 Krótkie informacje o analizatorze wzroku............................145 Gałka oczna.............................................................................147 Przezroczyste ośrodki gałki ocznej........................................151 Nerw wzrokowy i ośrodki wzroku.......................................152 ROZDZIAŁ 2. Krótkowzroczność i nadwzroczność ..................155 ROZDZIAŁ 3. Akomodacja..........................................................159 ROZDZIAŁ 4. Przyczyny pogorszenia wzroku według Bates'a.....163 ROZDZIAŁ 5. Leczenie krótkowzroczności...............................169 ROZDZIAŁO. Katarakta i jaskra...................................................171 Katarakta.................................................................................172 Jaskra.......................................................................................178 Fitoterapia w leczeniu jaskry............................................184 Zastosowanie pijawek w leczeniu jaskry.........................185 ROZDZIAŁ 7. Aloes pomocny w leczeniu wzroku....................189 ROZDZIAŁ 8. Starczowzroczność...............................................193 ROZDZIAŁ 9. Łzawienie..............................................................197 ROZDZIAŁ 10. Gimnastyka oczu................................................203 ROZDZIAŁ 11. Nakładanie dłoni................................................219 ROZDZIAŁ 12. Naświetlanie promieniami słonecznymi..........227 ROZDZIAŁ 13. Chiński masaż oczu............................................235 ROZDZIAŁ 14. Przywracanie normalnego widzenia za pomocą metody opartej na odczuwaniu wrażeń......................................239   Od autora Wiedza o człowieku ciągle jeszcze jest na etapie wczesnego dzieciństwa. A. EINSTEIN Trudno nie zgodzić się z wielkim I. Newtonem, że oko ludz-I kie - to w rzeczy samej „genialny wynalazek natury". Ten za­dziwiający dar natury stanowi bodajże najważniejszy z narządów zmysłów. Wzrok pozwala zachwycać się całym jej pięknem - po­dziwiać światło i cień, jasność słońca, zieleń listowia i trawy, błękit mórz i rzek, purpurę zachodu słońca itp. Poza tym, dzięki zdolno­ści widzenia odbieramy maksymalną ilość informacji o otaczającym nas świecie. Z drugiej strony - w oczach odbija się wszystko, co czu­jemy: radość i cierpienia, obojętność, miłość i nienawiść. Jednakże oczy to nie tylko zwierciadło duszy, ale i zwierciadło ogólnego stanu zdrowia. Każdy chce być zdrów, żyć długo i nie cho­rować, lecz przychodzi czas, kiedy bez względu na to, jaki żal w nas to budzi, stopniowo przygasa nowość ijaskrawość doznań. Czło­wiek powoli zaczyna się starzeć, pojawiają się choroby, w tym rów­nież choroby oczu, bezpośrednio związane z procesem starzenia. Zauważmy, iż według statystyk wzrok u ludzi z każdym rokiem katastrofalnie się pogarsza, szczególnym zaś lękiem napawa stan wzroku u dzieci. Co drugi mieszkaniec Moskwy przykładowo, po 16. roku życia koryguje wzrok za pomocą okularów bądź soczewek kontaktowych, naukę w szkole rozpoczyna 4% dzieci z zaburzeniem wzroku, a kończyją -już 40%! Liczba studentów z wadami wzroku sięga 50%! Uwzględnijmy tutaj osoby po 40-50 roku życia z zabu­rzeniami wzroku, które nigdy nie zgłaszały się po poradę do leka­rza. Niedługo nastanie czas, kiedy staniemy się cywilizacją „okular­ników". Natomiast przywrócenie utraconego wzroku, do dnia dzi­siejszego stanowi poważny problem. W czym zatem tkwi przyczyna tak katastrofalnej sytuacji? Istnieje rozpowszechniony pogląd, że winien jest współczesny poziom roz­woju cywilizacji, stawiającej naszym oczom i wzrokowi takie wy­magania, do których spełnienia natura ich nie przystosowała. Szko­ła Bates'a oponuje, twierdząc, że wcale nie cywilizacja, a niewłaści­we posługiwanie się naszymi oczymajest przyczyną pogarszania się ich stanu. Piętnastoletnie doświadczenie w zakresie bezoperacyjnej metody przywracania prawidłowego widzenia pozwala autorowi wyrazić swój punkt widzenia na tę kwestię i podzielić się doświad­czeniem z własnej pracy. Fakt, że oko to bezcenny narząd zmysłów dostrzegamy z reguły dopiero wówczas, gdy ostrość naszego widzenia słabnie. Do tego momentu wzrok traktujemy jako coś istniejącego samo przez się, a wiemy o nim mniej niż na przykład o witaminach. I dlatego ab­surdalna postawa większości ludzi w sytuacji pogorszenia się wzro­ku związanajest niejednokrotnie z niedoborem informacji, innymi sło­wy, z naszą psychofizyczną ignorancją, dotyczącą procesu widze­nia. W przypadku pogorszenia się wzroku człowiek zakłada okula­ry, ponieważ „tak zalecił lekarz" i innej wiedzy nie posiada, trwając pod wpływem silnie działających stereotypów. Jeśli, na przykład, chcemy zwalczyć grypę, to spieszymy zażyć an­tybiotyki, aby zabić bakterie, które przeniknęły do naszego organi­zmu; jeżeli pojawia się w naszym ciele guz - trzeba go wyciąć. Te same rozpowszechnione stereotypy związane są z faktem, iż współ­czesna medycyna bazuje na bakteriologicznej teorii Pasteura, której zasadniczym postulatem jest teza, że to bakterie wywołują choroby zakaźne, chirurgia zaś oparta jest na teorii Virchowa, według której choroby są wywoływane przez zmiany komórek w tkankach. Dziś te dwie teorie praktycznie nie podlegają krytyce, a powszech­nie znany fakt, iż układ immunologiczny sam w sobie zdolny jest wyleczyć wiele schorzeń - zdaje się być zapomnianym. Ponieważ sił życiowych organizmu nie jesteśmy w stanie ocenić (dotknąć, zmierzyć itp.), nie uwzględniamy ich istnienia ani funkcji, a w związ­ku z tym wiele osób żywi wręcz przekonanie, że do leczenia zobo­wiązani są (?) lekarze. Na zupełnie odmiennych zasadach oparta jest medycyna chińska, zwracająca większą uwagę na odporność or­ganizmu, czyli na zachowaniu energii życiowej, która nie pozwala czynnikom chorobotwórczym zaszkodzić człowiekowi. Lekarze chińscy leczą choroby w myśl zasady zdrowego ludzkiego ciała: „Za­chowujcie energię życiową swojego organizmu, a wówczas ona sama nie dopuści żadnych wpływów chorobotwórczych". Uważają, że czynnikiem decydującym w zachowaniu i zwiększeniu odpowied­niego poziomu energii życiowej są ćwiczenia fizyczne. Co do wzroku, niestety przyznać trzeba, iż współczesna medycy­na nie dysponuje aktualnie wystarczająco skutecznymi środkami w zakresie likwidacji różnorodnych wad wzroku. I należy to uznać jako fakt, chociaż, jeśli wierzyć reklamie, to milionom cierpiących na zaburzenia wzroku po prostu nie chce się, z powodu lenistwa, pójść do najbliższej apteki. Wszakże tam sprzedają mnóstwo prepa­ratów, które „przeciwdziałają rozwojowi krótkowzroczności", „prze­ciwdziałają osłabieniu wzroku", „poprawiają ukrwienie oczu" itd. A jeśli wzrok mimo wszystko uległ osłabieniu, to również nie sta­nowi problemu, bo są środki, które „wzmacniają ostrość widzenia". Zażywając je, każdy może uzyskać sokoli wzrok i na zawsze zapo­mnieć o chorobach oczu. Niewątpliwie preparaty te są korzystne dla oczu. Jednakże działa­niem tylko na oczy problemu wad wzroku rozwiązać nie sposób. Toteż rzeczywistość różni się od mitów reklamowych jak niebo od ziemi. Choroby oczu to przejaw niepomyślnego stanu organizmu, konsekwencja zaburzeń w różnych organach i układach, powiąza­nych między sobą jak ogniwa jednego łańcucha. I stosunkowo nie­dawno naukowcy orzekli, iż aparat wzrokowy człowieka jest zbyt skomplikowany, aby korygować go za pomocą chemii. Tylko sam organizm jest w stanie walczyć z wadami wzroku - należy jedynie stymulować go do przywrócenia zaburzonych funkcji. W związku z tym opracowuje się obecnie preparaty nowej genera­cji, pobudzające organizm do walki z wadami wzroku. Problem ten rozumieli już uczeni w starożytności. Przypomnijmy, na przykład, czego uczył w swoim czasie wielki umysł średniowiecza - rodem Szwajcar, Paracelsus (prawdziwe nazwisko - Teofrast Bombastus von Hohenheim): „Nie można leczyć oczu, nie lecząc uprzednio głowy, i nie sposób leczyć głowy, nie lecząc całego organizmu". Niedobór informacji prowadzi do tego, że w przypadku pojawie­nia się wad wzroku ludzie przede wszystkim spieszą nałożyć okula­ry. Jakiś czas temu przeczytałem artykuł dotyczący odpowiedzi pew­nego oftalmologa na pytania czytelników jednego z popularnych dzienników. Wśród pytań pojawiło się i takie: „Jak długo można nosić minusowe okulary?" Co prawda, pytanie sformułowano nie­zupełnie poprawnie, aczkolwiek kategoryczna nań odpowiedź może zszokować każdego: „Całe życie!" Zasadniczy problem nie tkwi w okularach - nawet niektórym się one podobają. Niebezpieczeństwo wszelkich zaburzeń wzroku (na­wet niewielkich) polega na tym, że z czasem mogą one doprowa­dzić do ciężkich następstw. Na przykład, postępująca krótkowzrocz­ność stopniowo wiedzie do nieodwracalnych zmian centralnych części siatkówki, a krótkowzroczność o wadzie 6 dioptrii i więcej może zapowiadać jaskrę i odklejenie siatkówki. Samo zaś noszenie okularów osłabia pracę analizatora wzrokowego, co dość często pro­wadzi do dalszego pogorszenia wzroku i zmiany okularów na sil­niejsze. A czy ktokolwiek widział prawdziwego jogina w okularach? Absurdalność pytania jest oczywista. Prawdziwi jogini codziennie wykonują ćwiczenia wpływające na ogólne uzdrowienie organizmu i gimnastykę oczu. I dlatego nie potrzebują okularów. Proponowana przez autora metoda przywracania prawidłowego wzroku obejmuje również ogólne uzdrowienie organizmu i ukie­runkowana jest na jego samodzielną regenerację. Organizm posia­da zdolność samodzielnej odbudowy - trzeba mu tylko pomóc. Łatwo można się o tym przekonać - zacznijcie ćwiczyć, a rezultaty niezwłocznie pokażą, jak skutecznajest to technika. Kluczowy ele­ment stanowi tutaj metoda oparta na odczuwaniu wrażeń, zastoso­wana jako narzędzie zarówno w celu ogólnego uzdrowienia organi­zmu, jak i przywracania normalnego widzenia. Dla głębszego zro­zumienia autor dość dużo miejsca poświęcił podstawom teoretycz­nym, uważając tę kwestię za istotną - człowiek winien wiedzieć, co robi i wjakim celu. Metoda przywracania normalnego widzenia ukierunkowana jest na wyeliminowanie możliwych przyczyn pogorszenia wzroku i umożliwienie organizmowi samodzielnego przywrócenia zaburzo­nych funkcji. I zauważyć należy, że radzi on sobie z tym doskonale. Co do stopnia stabilności poprawy - u poszczególnych osób będzie on zróżnicowany. Dzieci zazwyczaj reagują szybko, poprawa wzro­ku jest więc tutaj bardziej zauważalna. Jeśli wystąpiły u was problemy ze wzrokiem, nie doprowadzaj­cie tego pogorszenia do wysokiego stopnia zaawansowania. Nie traćcie czasu i zacznijcie ćwiczyć. Metoda ta jest szczególnie sku­teczna w stadiach początkowych. Życzę czytelnikom powodzenia i pragnę powiedzieć, że książka ta nie jest podręcznikiem z zakre­su medycyny. Jest natomiast jedną z dróg poznania siebie i wyj­ścia z niewiedzy, adresowana do tych osób, które chcą pomóc so­bie same. Na zakończenie chcę podziękować mojemu synowi, Dimie, któ­ry okazał mi ogromną pomoc w stworzeniu tej książki.         Człowiek to nie tylko ciało fizyczne, ale przede wszystkim istota duchowa, energetyczna, która podlega wpływom różnego rodzaju energii. Wiele tradycji mistycznych całego świata zwraca uwagę na znaczenie Żywiołów, które są podstawą budowy świata materialnego. Niektórzy mistycy i jogini podkreślają, że każdy Żywioł manifestuje się w fizycznej rzeczywistości, biorąc swój początek z energetycznej postaci, w której jest potencjalną formą energii o wielkiej mocy, zdolnej tworzyć, ale i niszczyć. Między innymi stąd jest to do dziś pilnie strzeżona tajemnica, którą próbowali także rozwiązać alchemicy, bowiem według tej teorii źródło energii poszczególnych pierwiastków było jedno, więc posiadanie umiejętności przemiany jednego w drugie dawało nieograniczone możliwości, w tym przemianę ołowiu w złoto. Generalnie wymieniano cztery podstawowe Żywioły: Ziemię, Wodę, Ogień i Powietrze, zwracając jednak uwagę, że w najwyższym poziomie istnieje jeszcze jeden, zwany Przestrzenią lub Eterem, który niesie w sobie podstawowe informacje dla pozostałych i obdarza je odpowiednią energią. Istnieje mnóstwo praktyk duchowych szczegółowo to opisują­cych, a w wielu z nich podkreśla się znaczenie uwolnienia z wię­zów Żywiołów i związanego z nimi cierpienia, jakie jest przynależne życiu na ziemi. Z drugiej jednak strony istnieją różnego typu prak­tyki pokazujące, jak z nimi współpracować dla dalszego rozwoju, podkreślając, że chodzi tu o ich symboliczną, duchową naturę. Książ­ka ta nie tyle opisuje religijne aspekty tych zjawisk, czy ich mistykę, ile praktyczną współpracę z energiami poszczególnych Elementów, zwłaszcza w aspekcie harmonizowania otoczenia i sfery psychicz­nej człowieka. Jednocześnie zaprezentowana praktyka pozwala głę­biej zrozumieć wpływ poszczególnych Elementów na harmonijny rozwój człowieka. Opisaliśmy w niej to, co było nam dane poznać na drodze duchowego wglądu i przetestować w praktyce. W pierwszej warstwie energetycznej człowieka energie Pięciu Elementów przepływają przez związany z nimi system połączeń energetycznych, meridianów, odżywiając poszczególne narządy. Z uwagi na wielkość zagadnienia oraz ogólną znajomość obiegu energetycznego i dostępność materiałów na ten temat, w książce zwróciliśmy większą uwagę na objaśnienie poszczególnych ener­gii, jak też wskazaliśmy konkretną autorską metodę pracy z ni­mi. Druga część poświęcona została znaczeniu Pięciu Elementów w odżywianiu. W ostatniej części zaprezentowaliśmy praktycz­ny poradnik opisów psychicznego podłoża dolegliwości wraz z wykazem przykładowych terapii. Przy niedomaganiu poszczególnych organów i połączonymi z tym konkretnymi dolegliwościami zwraca się uwagę na ich pod­łoże psychiczne. Przykładowo, nerki i związany z nimi pęcherz moczowy w warstwie psychicznej odpowiadają za szeroko pojętą wolność i swobodę oraz wdzięczność dla różnych przejawów życia.