Podstawowe Dziedziny Medyczne

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

Choroby wewnętrzne Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa (Irena Antonina Bartłomiejczyk, Michał Ciszek, Anna Bar Zobacz większe

Choroby wewnętrzne Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa (Irena Antonina Bartłomiejczyk, Michał Ciszek, Anna Bar

K323421

Nowy

Książka zawiera kurs interny w zakresie wykładanym na studiach licencjackich i magisterskich o specjalnościach pielęgniarstwo oraz położnictwo

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

99,00 zł

Więcej informacji

Choroby wewnętrzne Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa (Irena Antonina Bartłomiejczyk, Michał Ciszek, Anna Barbara Cyganek) Książka zawiera kurs interny w zakresie wykładanym na studiach licencjackich i magisterskich o specjalnościach pielęgniarstwo oraz położnictwo. Obejmuje tematykę z zakresu chorób układów: krążenia (w tym naczyń mózgu), oddechowego, pokarmowego, wydalniczego i krwiotwórczego oraz chorób zakaźnych i tkanki łącznej, a także transplantologii. potraktowanej jako metoda leczenia schyłkowego niewydolności narządów. Końcowe rozdziały są poświęcone diagnostyce obrazowej i laboratoryjnej w chorobach wewnętrznych. Spis treści 1. Choroby układu krążenia 1.1. Objawy kliniczne 1.1.1. Badanie podmiotowe 1.1.1.1. Duszność 1.1.1.2. Ból w klatce piersiowej 1.1.1.3. Obrzęki 1.1.1.4. Kołatanie serca 1.1.1.5. Sinica 1.1.1.6. Omdlenia 1.1.1.7. Inne objawy 1.1.1.8. Ocena ograniczenia aktywności życiowej z powodu chorób sercowo-naczyniowych 1.1.2. Badanie przedmiotowe 1.1.2.1. Badanie ogólne 1.1.2.2. Badanie serca 1.1.2.3. Badanie naczyń 1.1.2.4. Pomiar ciśnienia tętniczego 1.2. Badania dodatkowe w diagnostyce chorób układu krążenia 1.2.1. Diagnostyka biochemiczna 1.2.2. Zapis elektrokardiograficzny 1.2.2.1. Elektrokardiograficzny test wysiłkowy 1.2.2.2. Elektrokardiografia metodą Holtera 1.2.3. Badania obrazowe 1.2.3.1. Rentgen klatki piersiowej 1.2.3.2. Inne metody obrazowe 1.2.4. Metody inwazyjne 1.2.4.1. Koronarografia 1.2.4.2. Angiografia 1.2.4.3. Badanie elektrofizjologiczne 1.3. Nadciśnienie tętnicze 1.3.1. Pomiar ciśnienia tętniczego 1.3.2. Podział nadciśnienia tętniczego 1.3.2.1. Nadciśnienie tętnicze pierwotne 1.3.2.2. Nadciśnienie tętnicze wtórne 1.3.2.3. Inne odrębne typy nadciśnienia tętniczego 1.3.3. Powikłania narządowe nadciśnienia tętniczego 1.3.4. Leczenie nadciśnienia tętniczego 1.3.4.1. Leczenie niefarmakologiczne 1.3.4.2. Leczenie farmakologiczne 1.3.4.3. Farmakoterapia w wybranych grupach chorych 1.3.4.4. Najczęstsze przyczyny oporności na leczenie hipotensyjne 1.3.4.5. Stany zagrożenia życia u chorych z nadciśnieniem tętniczym 1.4. Zaburzenia rytmu serca 1.4.1. Podstawy elektrofizjologiczne 1.4.2. Etiologia 1.4.3. Objawy kliniczne 1.4.4. Podział 1.4.5. Bradyarytmie i wskazania do elektrostymulacji serca 1.4.6. Rozpoznanie arytmii 1.4.6.1. Badanie elektrokardiograficzne 1.4.6.2. Monitorowanie metodą Holtera 1.4.6.3. Inne metody diagnostyczne 1.4.7. Podejście terapeutyczne do zaburzeń rytmu 1.4.8. Farmakoterapia 1.4.8.1. Podział leków przeciwarytmicznych 1.4.8.2. Proarytmiczne działanie leków przeciwarytmicznych 1.4.9. Niefarmakologiczne metody leczenia zaburzeń rytmu 1.4.10. Charakterystyka wybranych typów arytmii i zasady postępowania 1.4.10.1. Przedwczesne pobudzenia dodatkowe nadkomorowe 1.4.10.2. Częstoskurcze nadkomorowe 1.4.10.3. Arytmie serca występujące w przebiegu zespołu preekscytacji 1.4.10.4. Migotanie i trzepotanie przedsionków 1.4.10.5. Łagodna arytmia komorowa 1.4.10.6. Arytmia komorowa potencjalnie złośliwa 1.4.10.7. Złośliwa arytmia komorowa 1.4.10.8. Leczenie wybranych typów arytmii komorowych 1.4.11. Defibrylacja i kardiowersja w zaburzeniach rytmu zagrażających życiu 1.5. Choroba niedokrwienna serca 1.5.1. Czynniki ryzyka 1.5.2. Profilaktyka 1.5.3. Objawy 1.5.4. Konsekwencje niedokrwienia mięśnia sercowego 1.5.5. Diagnostyka stabilnej choroby niedokrwiennej serca 1.5.6. Leczenie 1.5.6.1. Leczenie farmakologiczne 1.5.6.2. Przezskórne interwencje wieńcowe 1.5.6.3. Pomostowanie tętnic wieńcowych 1.6. Ostre zespoły wieńcowe 1.6.1. Klasyfikacja 1.6.2. Patofizjologia 1.6.3. Obraz kliniczny i zasady postępowania przedszpitalnego 1.6.4. Badania diagnostyczne 1.6.4.1. Obraz elektrokardiograficzny 1.6.4.2. Biochemiczne markery ostrych zespołów wieńcowych 1.6.4.3. Echokardiografia i inne badania obrazowe 1.6.5. Postępowanie terapeutyczne w zawale serca z uniesieniem odcinka ST 1.6.5.1. Leczenie reperfuzyjne 1.6.5.2. Leczenie wspomagające reperfuzję i zapobiegające ponownemu zamknięciu naczynia 1.6.5.3. Inne leki stosowane w fazie ostrej zawału serca z uniesieniem odcinka ST 1.6.6. Postępowanie terapeutyczne w ostrych zespołach wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST 1.6.6.1. Ocena ryzyka chorych 1.6.6.2. Postępowanie zachowawcze 1.6.6.3. Postępowanie inwazyjne 1.6.7. Wybrane następstwa i powikłania ostrych zespołów wieńcowych 1.6.7.1. Ostra niedomykalność zastawki mitralnej 1.6.7.2. Pęknięcie wolnej ściany lewej komory 1.6.7.3. Pęknięcie przegrody międzykomorowej 1.6.7.4. Skrzepliny w lewej komorze 1.6.7.5. Powikłania zakrzepowo-zatorowe 1.6.8. Prewencja wtórna po zawale serca i leczenie poszpitalne 1.6.8.1. Kontrola czynników ryzyka 1.6.8.2. Farmakoterapia 1.7. Wstrząs kardiogenny 1.7.1. Przyczyny 1.7.2. Objawy 1.7.3. Leczenie 1.8. Niewydolność serca 1.8.1. Przyczyny 1.8.2. Podział 1.8.3. Rozpoznanie 1.8.4. Leczenie 1.9. Choroby zapalne serca 1.10. Wady serca 1.10.1. Wady wrodzone (pierwotne) 1.10.2. Wady nabyte 1.11. Kardiomiopatie 1.11.1. Kardiomiopatia rozstrzeniowa 1.11.2. Kardiomiopatia przerostowa 1.11.3. Kardiomiopatia restrykcyjna 1.12. Choroby naczyń 1.12.1. Choroby tętnic 1.12.1.1. Tętniaki 1.12.1.2. Ostre niedokrwienie kończyn 1.12.2. Choroby żył 1.12.2.1. Żylaki kończyn dolnych 1.12.2.2. Zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych 1.12.2.3. Zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych 1.12.2.4. Przewlekła niewydolność żylna. Zespół pozakrzepowy 1.13. Zatorowość płucna 1.13.1. Etiologia i epidemiologia 1.13.2. Patogeneza 1.13.3. Objawy 1.13.4. Powikłania 1.13.5. Rozpoznanie 1.13.6. Diagnostyka 1.13.7. Leczenie 1.13.7.1. Postępowanie 1.13.7.2. Początkowe leczenie przeciwzakrzepowe heparyną 1.13.7.3. Długotrwałe leczenie przeciwzakrzepowe 1.13.7.4. Opieka ambulatoryjna po epizodzie zatorowości płucnej 1.13.7.5. Leczenie trombolityczne 1.13.7.6. Wprowadzenie filtru do żyły głównej dolnej 1.13.7.7. Embolektomia płucna 1.13.7.8. Przezżylne usunięcie lub rozkawałkowanie zatoru za pomocą cewnika 1.14. Choroby układu krążenia w czasie ciąży 1.14.1. Zmiany fizjologiczne w czasie ciąży 1.14.2. Wady serca 1.14.3. Leczenie ciężarnych z chorobą układu krążenia 1.14.4. Nadciśnienie tętnicze 1.14.4.1. Leczenie 1.14.4.2. Rzucawka 1.14.4.3. Nadciśnienie tętnicze przewlekłe Pytania sprawdzające wiedzę 2. Choroby układu oddechowego 2.1. Diagnostyka chorób układu oddechowego 2.1.1. Wywiad 2.1.2. Badanie przedmiotowe 2.1.3. Pozapłucne objawy chorób układu oddechowego 2.1.4. Badania dodatkowe układu oddechowego 2.1.5. Płyn w jamie opłucnej 2.1.6. Badanie czynności układu oddechowego 2.2. Niewydolność oddechowa 2.2.1. Podstawowe wiadomości z fizjologii oddychania 2.2.2. Przyczyny niewydolności oddechowej 2.2.3. Podział niewydolności oddechowej 2.2.4. Ocena stanu klinicznego 2.2.5. Postępowanie w ostrej niewydolności oddechowej 2.2.6. Zespół ostrej niewydolności oddechowej 2.3. Ostre zapalenie oskrzeli 2.3.1. Etiologia i patogeneza 2.3.2. Objawy 2.3.3. Leczenie 2.4. Alergia i astma oskrzelowa 2.4.1. Patogeneza 2.4.2. Choroby alergiczne 2.4.2.1. Diagnostyka 2.4.2.2. Leczenie 2.4.3. Astma 2.4.3.1. Czynniki ryzyka i patogeneza 2.4.3.2. Typy 2.4.3.3. Objawy kliniczne 2.4.3.4. Różnicowanie 2.4.3.5. Leczenie 2.5. Przewlekła obturacyjna choroba płuc 2.5.1. Etiologia i patogeneza 2.5.2. Objawy 2.5.3. Diagnostyka 2.5.4. Rozpoznanie różnicowe 2.5.5. Postępowanie 2.5.5.1. Ograniczanie czynników ryzyka 2.5.5.2. Farmakoterapia 2.5.5.3. Leczenie niefarmakologiczne 2.5.5.4. Leczenie chirurgiczne 2.5.5.5. Profilaktyka 2.5.5.6. Szczepionki 2.5.5.7. Pielęgnacja chorych 2.6. Zapalenia płuc 2.6.1. Patogeneza i drogi zakażenia 2.6.2. Czynniki ryzyka i epidemiologia 2.6.3. Rozpoznanie 2.6.4. Klasyfikacja 2.6.5. Różnicowanie 2.6.6. Leczenie 2.6.7. Zapobieganie 2.7. Choroby opłucnej 2.7.1. Odma opłucnowa 2.7.2. Choroby opłucnej przebiegające z obecnością płynu 2.7.3. Nowotwory opłucnej 2.8. Nowotwory płuc 2.8.1. Rak oskrzeli 2.8.1.1. Etiologia 2.8.1.2. Obraz histologiczny 2.8.1.3. Objawy i diagnostyka 2.8.1.4. Leczenie 2.9. Gruźlica 2.9.1. Etiologia i przebieg kliniczny 2.9.2. Objawy i diagnostyka 2.9.3. Leczenie 2.9.4. Profilaktyka 2.10.Sarkoidoza 2.10.1. Etiologia i patogeneza 2.10.2. Objawy 2.10.3. Rozpoznanie 2.10.4. Leczenie Pytania sprawdzające wiedzę 3. Choroby układu pokarmowego 3.1. Objawy kliniczne chorób przewodu pokarmowego 3.2. Choroby przełyku 3.2.1. Achalazja 3.2.2. Refluks, choroba refluksowa i refluksowe zapalenie przełyku 3.2.3. Przepuklina rozworu przełykowego przepony 3.2.4. Uchyłki przełyku 3.2.5. Rak przełyku 3.3. Choroby żołądka 3.3.1. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy 3.3.1.1. Wrzód żołądka 3.3.1.2. Wrzód dwunastnicy 3.3.2. Zespół Zollingera-Ellisona 3.3.3. Nowotwory żołądka 3.4. Choroby jelit 3.4.1. Uchyłek jelita krętego 3.4.2. Zespół złego wchłaniania 3.4.3. Choroby zapalne jelit 3.4.3.1. Choroba Leśniowskiego-Crohna 3.4.3.2. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego 3.4.4. Nowotwory jelita cienkiego 3.4.5. Zespół jelita drażliwego 3.4.6. Uchyłkowatość i zapalenie uchyłków 3.4.7. Polipy okrężnicy 3.4.8. Rak okrężnicy i odbytnicy 3.4.9. Rak odbytu 3.5. Choroby trzustki 3.5.1. Ostre zapalenie trzustki 3.5.2. Przewlekłe zapalenie trzustki 3.5.3. Rak trzustki 3.6. Choroby wątroby 3.6.1. Żółtaczka 3.6.1.1. Żółtaczka hemolityczna (przedwątrobowa) 3.6.1.2. Żółtaczka wątrobowa (miąższowa) 3.6.1.3. Żółtaczka cholestatyczna (zaporowa) 3.6.2. Wirusowe zapalenia wątroby 3.6.2.1. Zapalenie ostre 3.6.2.2. Wirusowe zapalenie wątroby typu A(HAV) 3.6.2.3. Wirusowe zapalenie wątroby typu B (HBV) 3.6.2.4. Wirusowe zapalenie wątroby typu D (HDV) 3.6.2.5. Wirusowe zapalenie wątroby typu C (HCV) 3.6.2.6. Wirusowe zapalenie wątroby typu E (HEV) 3.6.3. Inne przewlekłe zapalenia wątroby 3.6.3.1. Autoimmunologiczne przewlekłe zapalenie wątroby 3.6.4. Marskości żółciowe 3.6.4.1. Pierwotne marskości żółciowe 3.6.4.2. Wtórna marskość żółciowa 3.6.5. Marskość wątroby 3.6.6. Nadciśnienie wrotne 3.6.7. Encefalopatia wątrobowa i śpiączka wątrobowa 3.6.8. Nowotwory wątroby 3.6.8.1. Nowotwory łagodne 3.6.8.2. Nowotwory złośliwe 3.7. Choroby pęcherzyka i dróg żółciowych 3.7.1. Kamica pęcherzyka żółciowego 3.7.2. Kamica przewodowa 3.7.3. Zapalenie pęcherzyka żółciowego 3.7.3.1. Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego 3.7.3.2. Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego 3.7.4. Nowotwory pęcherzyka i dróg żółciowych 3.7.4.1. Rak dróg żółciowych 3.7.4.2. Rak pęcherzyka żółciowego 3.7.5. Cholesteroloza pęcherzyka żółciowego Pytania sprawdzające wiedzę 4. Hematologia i transfuzjologia 4.1. Fizjologia i patofizjologia krwi 4.1.1. Krzepnięcie 4.1.2. Odporność 4.1.3. Transport 4.2. Podstawowe metody laboratoryjne diagnostyki chorób krwi 4.3. Choroby niedoborowe krwi 4.3.1. Niedobory krwinkowe 4.3.1.1. Małopłytkowość 4.3.1.2. Leukopenia 4.3.1.3. Niedokrwistość 4.3.1.4. Pancytopenia 4.3.2. Niedobory osoczowych czynników krzepnięcia 4.3.3. Niedobory białek odpornościowych 4.3.4. Niedobory białek transportowych 4.3.5. Naczyniowe skazy krwotoczne 4.3.6. Odpornościowe skutki uszkodzenia naczyń 4.4. Choroby nadmiarowe krwi 4.4.1. Nadmiary krwinek 4.4.1.1. Nadmiary pierwotne 4.4.2. Nowotworowy nadmiar płytek krwi 4.4.3. Nowotworowe nadmiary krwinek białych 4.4.3.1. Nowotwory linii mieloidalnej 4.4.3.2. Nowotwory linii limfoidalnej 4.4.4. Nowotworowy nadmiar krwinek czerwonych 4.4.5. Nadmiary składników osocza 4.4.5.1. Nadmiary czynników krzepnięcia 4.4.5.2. Nadmiary białek odpornościowych 4.5. Charakterystyka chorych na choroby krwi 4.6. Pielęgniarstwo hematologiczne 4.6.1. Odwrotna izolacja 4.7. Wprowadzenie do transfuzjologii 4.8. Rola pielęgniarki w przetaczaniu krwi i preparatów krwiopochodnych 4.9. Podstawowe leki i metody lecznicze stosowane w chorobach krwi 4.9.1. Leki krwiotwórcze i wspomagające leczenie chorób krwi 4.9.2. Chemioterapia 4.9.3. Radioterapia 4.9.4. Przeszczepianie szpiku 4.10. Choroby śledziony Pytania sprawdzające wiedzę 5. Choroby nerek i dróg moczowych 5.1. Objawy kliniczne chorób układu moczowego 5.2. Badania laboratoryjne w chorobach nerek 5.2.1. Badanie czynnościowe nerek 5.2.2. Badanie moczu 5.3. Pierwotne kłębuszkowe zapalenia nerek 5.3.1. Submikroskopowe kłębuszkowe zapalenie nerek 5.3.2. Ogniskowe i segmentalne szkliwienie kłębuszków nerkowych 5.3.3. Nefropatia błoniasta 5.3.4. Nefropatia IgA 5.3.5. Błoniasto-rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek 5.3.6. Ostre kłębuszkowe zapalenie nerek 5.3.7. Gwałtownie postępujące podostre kłębuszkowe zapalenie nerek 5.4. Wtórne kłębuszkowe zapalenia nerek 5.4.1. Nefropatia cukrzycowa 5.4.2. Uszkodzenie kłębuszków nerkowych w amyloidozie 5.4.3. Nefropatia toczniowa 5.4.4. Uszkodzenie kłębuszków nerkowych w układowych zapaleniach naczyń 5.4.5. Krioglobulinemia mieszana samoistna 5.4.6. Plamica Schönleina-Henocha 5.5. Ostra niewydolność nerek 5.5.1. Przednerkowa ostra niewydolność nerek 5.5.2. Nerkowa ostra niewydolność nerek 5.5.3. Pozanerkowa ostra niewydolność nerek 5.6. Przewlekła niewydolność nerek 5.7. Zespół nerczycowy 5.7.1. Objawy 5.7.2. Leczenie 5.8. Zakażenia układu moczowego 5.9. Kamica moczowa 5.9.1. Przyczyny powstawania złogów moczowych 5.9.2. Objawy kliniczne 5.9.3. Rozpoznanie 5.9.4. Postępowanie 5.10. Nowotwory dróg moczowych 5.10.1. Nowotwory nerek 5.10.2. Nowotwory pęcherza moczowego 5.10.3. Nowotwory gruczołu krokowego 5.11. Dializoterapia 5.11.1. Metody dializy zewnątrzustrojowej 5.11.2. Dializa otrzewnowa Pytania sprawdzające wiedzę 6. Endokrynologia 6.1. Funkcjonowanie układu endokrynnego 6.2. Choroby układu podwzgórzowo-przysadkowego 6.2.1. Choroby podwzgórza 6.2.2. Choroby przysadki 6.2.2.1. Niedoczynność przysadki 6.2.2.2. Nadczynność przysadki 6.3. Choroby tarczycy 6.3.1. Wole miąższowe i guzowate nietoksyczne 6.3.2. Niedoczynność tarczycy 6.3.2.1. Śpiączka hipometaboliczna 6.3.3. Nadczynność tarczycy 6.3.3.1. Choroba Gravesa-Basedowa 6.3.3.2. Przełom tyreotoksyczny 6.3.4. Zapalenia tarczycy 6.3.4.1. Ropne zapalenia tarczycy 6.3.4.2. Nieropne zapalenia tarczycy 6.3.5. Rak tarczycy 6.3.5.1. Klasyfikacja złośliwych nowotworów tarczycy 6.3.5.2. Charakterystyka raków tarczycy 6.4. Choroby gruczołów przytarczycznych 6.4.1. Pierwotna nadczynność gruczołów przytarczycznych 6.4.1.1. Zespół hiperkalcemiczny 6.4.1.2. Przełom hiperkalcemiczny 6.4.2. Wtórna nadczynność gruczołów przytarczycznych 6.4.3. Trzeciorzędowa nadczynność gruczołów przytarczycznych 6.4.4. Niedoczynność gruczołów przytarczycznych 6.5. Choroby kory nadnerczy 6.5.1. Glikokortykosteroidy 6.5.2. Mineralokortykosteroidy 6.5.3. Badania laboratoryjne czynności kory nadnerczy 6.5.4. Nadczynność kory nadnerczy 6.5.4.1. Zespół Cushinga 6.5.4.2. Aldosteronizm 6.5.4.3. Zespół nadmiaru androgenów nadnerczowych 6.5.5. Niedoczynność kory nadnerczy 6.5.5.1. Pierwotna niedoczynność kory nadnerczy 6.5.5.2. Wtórna niedoczynność kory nadnerczy 6.5.5.3. Ostra niedoczynność kory nadnerczy 6.6. Cukrzyca 6.6.1. Klasyfikacja i patogeneza 6.6.1.1. Cukrzyca typu 1 6.6.1.2. Cukrzyca typu 2 6.6.2. Objawy 6.6.3. Powikłania 6.6.3.1. Nefropatia cukrzycowa 6.6.3.2. Retinopatia cukrzycowa 6.6.3.3. Choroba niedokrwienna serca u osób z cukrzycą 6.6.3.4. Udar mózgu 6.6.3.5. Neuropatia cukrzycowa 6.6.3.6. Zespół stopy cukrzycowej 6.6.4. Leczenie cukrzycy 6.7. Menopauza 6.8. Andropauza Pytania sprawdzające wiedzę 7. Choroby tkanki łącznej 7.1. Zapalne choroby stawów 7.1.1. Infekcyjne zapalenie stawów 7.1.1.1. Rzeżączkowe zapalenie stawów 7.1.1.2. Krętkowe zapalenie stawów 7.1.1.3. Mikobakteryjne zapalenie stawów 7.1.1.4. Grzybicze zapalenie stawów 7.1.1.5. Wirusowe zapalenie stawów 7.1.2. Reumatoidalne zapalenie stawów 7.1.3. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa 7.2. Układowe choroby tkanki łącznej 7.3. Choroby zapalne naczyń Pytania sprawdzające wiedzę 8. Choroby zakaźne 8.1. Objawy kliniczne chorób zakaźnych 8.2. Badania dodatkowe i rozpoznawanie chorób zakaźnych 8.3. Zakażenia bakteryjne 8.3.1. Zakażenia bakteryjne skóry 8.3.2. Powikłania infekcji gronkowcowych 8.3.3. Zakażenia górnych dróg oddechowych 8.3.4. Zakażenia dolnych dróg oddechowych 8.3.5. Zakażenia bakteryjne przewodu pokarmowego 8.4. Zakażenia wirusowe 8.4.1. Zakażenia wywołane przez DNA-wirusy 8.4.1.1. Ospa wietrzna 8.4.1.2. Półpasiec 8.4.1.3. Zakażenie wirusem opryszczki zwykłej 8.4.1.4. Mononukleoza zakaźna 8.4.1.5. Zakażenie wirusem cytomegalii 8.4.1.6. Rumień zakaźny 8.4.1.7. Zakażenie adenowirusami 8.4.2. Zakażenia wywołane przez RNA-wirusy 8.4.2.1. Odra 8.4.2.2. Różyczka 8.4.2.3. Nagminne zapalenie przyusznic 8.4.2.4. Grypa 8.4.2.5. Zakażenia enterowirusami 8.4.2.6. Zakażenie HIV. Zespół nabytego upośledzenia odporności 8.5. Choroby grzybicze 8.5.1. Kandydoza głęboka 8.5.2. Grzybica kropidlakowa 8.5.3. Kryptokokoza 8.5.4. Fusarioza 8.5.5. Histoplazmoza 8.5.6. Kokcydioidomikoza 8.6. Choroby pasożytnicze 8.6.1. Choroby wywoływane przez pierwotniaki 8.6.1.1. Zarodnikowce 8.6.1.2. Wiciowce 8.6.1.3. Pełzaki 8.6.1.4. Orzęski 8.6.2. Choroby wywoływane przez robaki obłe 8.6.3. Choroby wywoływane przez robaki płaskie 8.6.3.1. Tasiemczyce 8.6.3.2. Bąblowice 8.6.3.3. Przywry 8.7. Bakteriemia i posocznica Pytania sprawdzające wiedzę 9. Choroby naczyniowe mózgu 9.1. Unaczynienie mózgu 9.2. Fizjologia i patofizjologia krążenia mózgowego 9.3. Udary zakrzepowo-zatorowe 9.3.1. Objawy 9.3.2. Rozpoznanie 9.3.3. Leczenie 9.4. Zatorowy udar mózgu 9.4.1. Objawy 9.4.2. Rozpoznanie 9.4.3. Leczenie 9.5. Udary krwotoczne 9.5.1. Objawy 9.5.2. Rozpoznanie 9.5.3. Leczenie 9.5.4. Krwawienie podpajęczynówkowe 9.6. Inne przyczyny udarów mózgu Pytania sprawdzające wiedzę 10. Przeszczepianie jako metoda leczenia schyłkowej niewydolności narządów 10.1. Przeszczepianie nerek 10.2. Przeszczepianie nerki i trzustki 10.3. Przeszczepianie wątroby 10.4. Przeszczepianie serca 10.5. Przeszczepianie płuc 10.6. Krew pępowinowa i komórki macierzyste 10.7. Perspektywy transplantologii Pytania sprawdzające wiedzę 11. Diagnostyka obrazowa w chorobach wewnętrznych 11.1. Rentgenodiagnostyka konwencjonalna 11.1.1. Środki cieniujące stosowane w rentgenodiagnostyce 11.1.2. Diagnostyka przewodu pokarmowego 11.1.3. Diagnostyka układu moczowego 11.1.4. Diagnostyka dróg żółciowych 11.1.5. Radiologia naczyniowa i interwencyjna 11.2. Tomografia komputerowa 11.3. Ultrasonografia 11.4. Rezonans magnetyczny 11.5. Echokardiografia 11.5.1. Właściwości fizyczne i interakcje ultradźwięków z tkankami 11.5.2. Rodzaje obrazowania 11.5.3. Nowe techniki echokardiograficzne Pytania sprawdzające wiedzę 12. Diagnostyka laboratoryjna 12.1. Kategorie badań laboratoryjnych 12.2. Profile badań laboratoryjnych 12.3. Rodzaje materiału biologicznego 12.4. Badania pilne i ich zasadność 12.5. Zasady interpretacji wyniku badania laboratoryjnego Pytania sprawdzające wiedzę Bibliografia Skorowidz