Psychologia kwantowa

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

Radykalna Manifestacja Marzeń (Colin C. Tipping) Zobacz większe

Radykalna Manifestacja Marzeń (Colin C. Tipping)

KV058

Nowy

Każdy z nas ma swoje marzenia, lecz jakże często wolimy uznać, że na coś nie zasługujemy, że prześladuje nas pech, że skoro inni mają, to dla nas „nie wystarczy". Autor burzy te stereotypy, dowodząc, iż tylko od nas zależy, czy zrozumiemy i zaakceptujemy prawdę, że Wszechświat jest miejscem nieograniczonej obfitości, i zechcemy czerpać z pola jego nieskończonych możliwości. Colin C. Tipping proponuje konkretne narzędzia, wskazując, w jaki sposób zmienić stare przekonania i zastąpić je nowymi, dzięki któr

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

27,00 zł

Więcej informacji

  Spis treści Wstęp........................................................................................7 CZĘŚCI TRANSFORMACJA ŚWIADOMOŚCI.................11 Rozdział 1. Wzmocnienie jako transformacja.....................13 Rozdział 2. Manifestacja niedostatku....................................17 Rozdział3. Zmianamodelu....................................................19 Rozdział 4. Kartezjusz i Darwin..............................................25 Rozdział 5. Rzeczywistość metafizyczna...............................29 Rozdziało. Życie w dwóch modelach.....................................41 CZĘŚĆ II ZAŁOŻENIA RADYKALNEJ MANIFESTACJI.... 47 Rozdział 7. Założenia.............................................................49 CZĘŚĆ III ĆWICZENIE UMYSŁU I DUCHOWA PRAKTYKA RADYKALNEJ MANIFESTACJI......65 Rozdział 8. Umysł......................................................................67 Rozdział 9. Sześć kroków procesu manifestacji....................73 Rozdział 10. Sabotowanie własnych marzeń............................87 Rozdział 11. Nauka jazdy.........................................................95 Rozdział 12. Obraz dla Ducha...................................................99 CZĘŚĆ IV MANIFESTOWANIE PIENIĘDZY......................103 Rozdział 13. Świadomość pieniędzy........................................105 Rozdział 14. Węże, rekiny i pieniądze.....................................Ul Rozdział 15. Znaczenie pieniędzy............................................119 Rozdział 16. Gra energii...........................................................125 Rozdział 17. Założenia na temat pieniędzy............................129 CZĘŚĆ V ODCHUDZANIE...................................................133 Rozdział 18. Świadomość ciała................................................135 Rozdział 19. Wrażliwość ciała..................................................143 Rozdział 20. Kwestia wagi........................................................147 CZĘŚĆ VI CEL.......................................................................159 Rozdział 21. Znajdź swój cel......................................................161 Posłowie JoAnn Tipping.........................................................175   Nie ma w życiu ważniejszego celu niż rozwój osobisty człowieka. WEWNĘTRZNE PRZEBUDZENIE pragnie być źródłem inspiracji na tej drodze. Radykalna Manifestacja Marzeń Colin C. Tipping jest uznanym, wielokrotnie nagra­dzanym autorem prac z dziedziny psychologii. Stworzył rewolucyjne metody Radykalnego Wybaczania i Radykal­nego Wzmocnienia służące uzdrowieniu życia jednostek, firm i całych społeczeństw. Prowadzi warsztaty i wygłasza prelekcje na całym świecie. W swojej nowej książce Colin C. Tipping wprowadza nas w strukturę nowego modelu świata i myślenia opartego na wy­korzystaniu inteligencji duchowej. Każdy z nas ma swoje marzenia, lecz jakże często wolimy uznać, że na coś nie zasługujemy, że prześladuje nas pech, że skoro inni mają, to dla nas „nie wystarczy". Autor burzy te stereotypy, dowodząc, iż tylko od nas zależy, czy zrozumiemy i za­akceptujemy prawdę, że Wszechświat jest miejscem nie­ograniczonej obfitości, i zechcemy czerpać z pola jego nie­skończonych możliwości. Colin C. Tipping proponuje konkretne narzędzia, wskazując, w jaki sposób zmienić stare przekonania i zastąpić je nowymi, dzięki którym będziemy się cieszyć dobrym zdrowiem, udanymi związkami, sukcesami zawodowymi i finansowymi, a nawet uda nam się schudnąć.   Obfitość Obfitość jest naturalnym stanem rzeczy we Wszechświecie. Uwalniam się od wszelkiego oporu wobec obfitości. Czuję wolność od wszelkiego oporu wobec obfitości. Otwieram się na obfitość. Czuję, jak hojnie dzielę się obfitością z innymi. Dając i otrzymując miłość, otwieram się na obfitość. Moja gotowość, by z miłością otrzymywać od in­nych, jest sposobem na wspieranie ich w obdaro­wywaniu samych siebie. Moja gotowość, by z miłością obdarowywać innych, jest sposobem na obdarowywanie siebie. Czuję obfitość płynącą do innych i z powrotem do mnie. Czuję obfitość płynącą do Wszechświata i z powro­tem do mnie. Czuję wdzięczność za dar, jaki właśnie dałem i otrzy­małem. Wiem i czuję, że obfitość jest naturalnym stanem rzeczy we Wszechświecie, i dziękuję za to. Arnold M. Patent   Rozdział 1 Wzmocnienie jako transformacja Wzmocnienie to zwiększenie poczucia własnej mocy. Powszechnie kojarzone jest ono z przypływem siły, w wy­niku którego stajemy się bardziej skuteczni, lepiej wy­kształceni, bardziej asertywni, ambitni, zmotywowani, bardziej uzdolnieni, ukierunkowani, mądrzejsi, efektyw­niej zarządzający swym czasem, pieniędzmi, zasobami itp. Wszystkie te cechy i umiejętności są ważne i warto je roz­wijać, by posiadać więcej mocy w sensie materialnym i by odnosić większe sukcesy w świecie zewnętrznym. Radykalne Wzmocnienie nie ma z tym jednak nic wspól­nego. To wewnętrzna transformacja. Oznacza ona porzu­cenie dotychczasowego sposobu postrzegania świata, cał­kowitą zmianę systemu myślenia, wartości i przekonań. Radykalne Wzmocnienie zachodzi na najgłębszym poziomie naszego istnienia i doprowadza nas do punktu, w którym potrafimy zamanifestować wszystko, czego pragniemy. A zatem, wynikiem Radykalnego Wzmocnienia jest Radykalna Manifestacja. Wzmocnienie na tym poziomie transformacji polega na przyjęciu całkowicie odmiennego modelu rzeczywistości i nowego sposobu patrzenia na świat, dzięki któremu mo­żemy poczuć prawdziwą moc jako istoty duchowe, zdoby­wające duchowe doświadczenia w ludzkim świecie oraz w ciele fizycznym. Zaczynamy wówczas funkcjonować na wyższym pozio­mie istnienia, na którym nie jesteśmy już jedynie skut­kiem w świecie przyczyny i skutku, ale zawsze jesteśmy przyczyną. Uświadamiamy sobie wtedy, że żyjemy we wszechświecie nieskończonej obfitości, który umożliwia nam świadome tworzenie świata, jakiego pragniemy -świata, w którym nie ma poczucia oddzielenia, a wszyst­ko jest miłością. Radykalne Wzmocnienie polega na całkowitej gotowo­ści i chęci, by uwolnić się od wszystkiego i zsynchronizo­wać nasze wibracje ze Źródłem Wszelkiego Stworzenia, które jest w każdym z nas i z którego czerpiemy naszą prawdziwą moc i umiejętność manifestowania rzeczywi­stości. Radykalna Manifestacja to użycie naszej wrodzo­nej inteligencji duchowej, która zawsze wie, czego nasza dusza potrzebuje, i może to stworzyć. Inteligencja ducho­wa funkcjonuje na wyższym poziomie niż inteligencja umysłowa i emocjonalna. Potrafi połączyć się z Uniwer­salną Inteligencją i płynąć z nurtem obfitości, który jest naturalnym stanem Wszechświata. Gotowość Zauważmy, że pierwsze zdanie poprzedniego akapitu mó­wi o „gotowości" do uwolnienia się oraz zjednoczenia ze Źródłem. Aby osiągnąć możliwość manifestowania własnej rze­czywistości, nie musimy bowiem być już w stu procen­tach w nowym modelu. Wystarczy jedynie gotowość do życia według jego zasad i do podniesienia poziomu swoje­go funkcjonowania. Gotowość, by zaufać i oddać kontrolę, gotowość, by zrezygnować z przywiązania, gotowość, by wy­baczyć i tak dalej - i by kochać siebie samego w chwilach niepowodzeń. Klucz do duchowej ewolucji Gotowość jest kluczem do Radykalnego Wzmocnienia, ponieważ - mimo iż pewne zdarzenia, doświadczenia, olśnienia itp. mogą zapoczątkować naszą transformację lub w pewnym momencie ją przyspieszyć - rzadko jest to zmiana natychmiastowa. Prawdziwa transformacja jest procesem stopniowym. Wymaga nieustającej pracy nad naszym systemem wartości i polega na zmienianiu prze­konań, założeń i zachowań na podstawie informacji zwrot­nych, które otrzymujemy zarówno ze świata zewnętrzne­go, jak i z naszego wnętrza. Od naszej gotowości do postrzegania tych informacji i reagowania na nie zależy, jak szybka i jak łatwa będzie nasza transformacja. To właśnie gotowość do porzucenia przekonania o własnej nieomylności pozwoli nam dokony­wać ewolucyjnych skoków w naszej świadomości i w na­szym sposobie myślenia i funkcjonowania. Trudności oraz spowolnienie procesu wynikają jedynie z oporu wobec rezygnacji z istniejących przekonań, zało­żeń i zachowań. Niech to będzie łatwe O ile jesteś naprawdę zaangażowany w swój rozwój osobisty i duchowy, książka ta - oraz płyta CD 13 Kroków Radykalnej Manifestacji i Arkusz Radykalnej Manifesta­cji - z pewnością ułatwi ci zmianę. Narzędzia te w prosty sposób poprowadzą cię przez ten proces, zredukują lęk, opór i zapobiegną trudnościom. Jed­no jest pewne: Radykalna Manifestacja MOŻE być łatwa, jeśli jesteś gotowy zaakceptować nowy model. Będziesz zaskoczony, jak w sposób automatyczny uporządkują się wówczas wszystkie kwestie związane z obecnym mode­lem (pieniądze, sukces, związki, kariera, cele itp.). Rozdział 2 Manifestacja niedostatku Światopogląd, który prawie wszyscy obecnie podziela­my, nie sprzyja Radykalnej Manifestacji. Jego główne za­łożenia stoją po prostu w sprzeczności z jej filozofią. Obecny model opiera się na fundamentalnym założeniu, że niedostatek jest nieuniknionym i oczywistym elemen­tem życia. Wierząc w to głęboko, stworzyliśmy w rezultacie otaczającą nas rzeczywistość, która w wielu przypadkach przybiera wręcz przerażające formy. Powszechnie panująca świadomość braku wyraża się choćby w tym, że ogromna większość ludzi na tej planecie żyje w skrajnym ubóstwie. Z drugiej strony, poczucie braku jest tworzone świado­mie, w celu podniesienia wartości różnych rzeczy. Na przy­kład diamenty są niezwykle drogie wcale nie dlatego, że jest ich bardzo mało, ale dlatego, że części z nich celowo nie wprowadza się na rynek, aby stworzyć pozory ich wy­jątkowości i unikatowości. Wrażenie braku zawsze wiąże się z podniesieniem potencjalnej wartości, dlatego też jest świadomie wywoływane. Na tej zasadzie opiera się cały nasz system gospodarczy, nie liczmy więc na to, że pro­blem ubóstwa zostanie szybko rozwiązany. Zbyt wiele moż­na na nim zyskać. Niedostatek na wszystkich poziomach Nawet jeśli nie należymy do osób najbiedniejszych, to każdy z nas zmaga się czasem z niedostatkiem, uważając …...................