Psychologia kwantowa

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

Twoje Prawo do Bogactwa (Colin P. Sisson) Zobacz większe

Twoje Prawo do Bogactwa (Colin P. Sisson)

KV059

Nowy

Obfitość i dobrobyt to nie jest to, co posiadamy (pieniądze, dobra materialne, władza czy prestiż), ale to, co myślimy i co czujemy w naszych sercach. Dobrobyt jest zatem stanem świadomości, stanem bycia świadomym tego, co naprawdę jest w nas. Nasz związek z pieniędzmi i dobrami materialnymi jest jednym ze sposobów doświadczania naszego dobrobytu. Ta książka prowadzi nas do odkrycia, że jesteśmy nieograniczonymi istotami, o nieograniczonym potencjale rozwoju na tym świecie. W miarę czytania jej odkryjesz

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

26,00 zł

Więcej informacji

  Spis treści Podziękowania.........................................................................5 Przedmowa................................................................................7 Część I Prawo przyciągania - źródło obfitości...................................13 Rozdział pierwszy Świadomość obfitości - klucz do prawa przyciągania.............. 15 Rozdział drugi Przyczyną biedy jest świadomość biedy....................................33 Rozdział trzeci Ograniczające przekonania na temat bogactwa......................47 Rozdział czwarty Pełne uświadamianie sobie ograniczających przekonań.......59 Rozdział piąty Afirmacje zwiększające świadomość........................................65 Rozdział szósty Poczucie sensu, misja i cele....................................................73 Rozdział siódmy Nadświadomość (umysł twórczy)...............................................85 Rozdział ósmy Pieniądze są miłością...............................................................97 Część II Prawo gromadzenia Działania potrzebne do zgromadzenia bogactwa..................105 Rozdział dziewiąty Zasada zarabiania....................................................................107 Rozdział dziesiąty Zasada oszczędzania.................................................................129 Rozdział jedenasty Zasada inwestowania..............................................................137 Część III Prawo wkładu...........................................................................149 Rozdział dwunasty Zasada wydawania....................................................................151 Rozdział trzynasty Zasada dawania.........................................................................163 Rozdział czternasty Największy sekret świata....................................................... 175 Rozdział piętnasty Ostatnie słowo..........................................................................183 Posłowie....................................................................................187 O autorze....................................................................................189   Nie ma w życiu ważniejszego celu niż rozwój osobisty człowieka. Seria książek WEWNĘTRZNE PRZEBUDZENIE pragnie być źródłem inspiracji na tej drodze. Twoje Prawo do Bogactwa Colin P. Sisson, znany polskiemu czytelnikowi m.in. z książek Podróż w głąb siebie, Niezw)'kła moc świadomego oddychania i Wewnętrzne przebudzenie, jest twórcą szeroko stosowanej metody rozwoju osobistego — Integracji Oddechem. Prowadzi autorskie seminaria i szkolenia w wielu krajach, także corocznie w Polsce. Bogactwo nie jest wynikiem ciężkiej pracy i mozolnych wysiłków - taką tezę stawia i udowadnia Colin P Sisson w nowym, zmienionym wydaniu książki Twoje prawo do bogactwa. Bogactwo jest raczej odzwierciedleniem rzeczywistości, jaką sami stwarzamy w swoich umysłach, rezultatem odpo­wiedniego podejścia do życia. Każdy z nas ma prawo do pieniędzy i każdy może je zdobyć. Są po to, by nam służyć. Autor omawia szczegółowo trzy prawa obfitości, wskazując między innymi: • jak wyzbyć się ograniczających przekonań na temat pieniędzy, • jak pobudzić twórczy umysł i ukształtować w sobie świadomość obfitości, • jak wytyczać cele prowadzące do bogactwa, • jak zarabiać, oszczędzać i inwestować, • jak wydawać i dawać pieniądze. Autor przedstawia wiele ćwiczeń kształtujących świadomość obfitości, wie­le metod ustalania budżetu i zarządzania pieniędzmi oraz zasad, jakimi po­winniśmy się kierować w dążeniu do bogactwa - a wszystkie wynikają z je­go życiowego doświadczenia. Jak mówi: Kiedy zastosujesz te zasady w praktyce, twoje życie wypełni się obfitością i odwagą, stanie się spójne. Poznasz znaczenie SWOJEGO PRAWA DO BOGACTWA. To, co znajduje się na tych stronach, to był (i nadal jest) mój plan, dzięki któremu zdobyłem swój majątek, ale co najważniejsze, stał się on moim biletem do miłości, radości i wolności.   …... i nie ma żadnych ograniczeń oprócz tych, które sobie sami stwarzamy. Za odwagę otrzymał odznaczenie Queen's Commen-dation for Brave Conduct. Jest autorem ośmiu książek. To bardzo krzepiące znać kogoś takiego jak Colin. Jego doświadczenie, intuicja i współczucie są dla całej ludz­kości wielką inspiracją do zrozumienia, co można osiąg­nąć, kiedy odkryje się własne „prawo do bogactwa" KATHRYN RICHARDSON   …... prawami dostarczy ci wiele radości, a rezultaty hojnie wynagrodzą poświęcony na nią czas. Budda powiedział: „Nie ma drogi do szczęścia. Szczę­ściem jest droga". Możesz zastosować tę samą zasadę do koncepcji zawartych w tej książce. Nie ma drogi do suk­cesu. Sukcesem jest droga. Inaczej mówiąc: nie możesz mierzyć sukcesu tym, co posiadasz lub co osiągnąłeś. Sukces jest tu i teraz i sukcesem jest to, jak bardzo świadomy jesteś w danym momencie. Sukces nie jest nagrodą zdobytą dzięki podróży, to sama podróż. Kiedy zastosujesz te zasady w praktyce, twoje życie wypełni się obfitością i odwagą, stanie się spójne. Po­znasz znaczenie SWOJEGO PRAWA DO BOGACTWA. To, co znajduje się na następnych stronach, to był (i nadal jest) mój plan, dzięki któremu zdobyłem swój majątek, ale co najważniejsze, stał się on moim biletem do miło­ści, radości i wolności. Witam na pokładzie.     Część pierwsza PRAWO PRZYCIĄGANIA - ŹRÓDŁO OBFITOŚCI To nie stan konta w banku określa bogactwo człowieka, ale to, co ma on w swoim sercu. PRAWO PRZYCIĄGANIA można opisać następująco: Wszelka OBFITOŚĆ tworzona jest przez umysł. PRAWO PRZYCIĄGANIA zawiera trzy podstawowe zasady. 1. PODOBIEŃSTWA SIĘ PRZYCIĄGAJĄ 2. ZROZUMIENIE LUDZKICH UWARUNOWAŃUWOLNIENIE SIĘ OD PRZYWIĄZANIA DO PRZE­SZŁOŚCI  Rozdział pierwszy Świadomość obfitości - klucz do prawa przyciągania WPROWADZENIE Ta książka ma nam umożliwić bycie bardziej świado­mymi obfitości i dobrobytu, które mamy w sobie. Ma ponownie połączyć nas z tym, co można nazwać świado­mością obfitości. Świadomość obfitości oznacza efektywne, łatwe funk­cjonowanie w świecie materialnym, niezależnie od tego, czy mamy pieniądze, czy też nie. Obfitość i dobrobyt to nie jest to, co posiadamy (pie­niądze, dobra materialne, władza czy prestiż), ale to, co myślimy i co czujemy w naszych sercach. Dobrobyt jest zatem stanem świadomości, stanem bycia świadomym tego, co naprawdę jest w nas. Nasz związek z pieniędzmi i dobrami materialnymi jest jednym ze sposobów doświad­czania naszego dobrobytu. Ta książka prowadzi nas do odkrycia, że jesteśmy nie­ograniczonymi istotami, o nieograniczonym potencjale roz­woju na tym świecie. W miarę czytania jej odkryjesz, że źródło bogactw tego świata tkwi w twojej własnej świa­domości. Z tą myślą możesz tworzyć - dla siebie i innych ludzi - sukces finansowy, osobiste spełnienie i wewnętrz­ny spokój. ZWIĄZKI Jesteśmy powiązani z całym naszym osobistym doświad­czeniem. To, jak odnosimy się do czegoś, decyduje o reak­cji zwrotnej wobec nas. Większość ludzi rozumie to na opak. Oczekują, że wszystko będzie miało określony sto­sunek do nich, nie myśląc o swoim własnym stosunku do wszystkiego. W szczególności dotyczy to stosunku do ludzi w naszym życiu: czy czekamy, jaki stosunek oni będą mieli do nas, zanim zdecydujemy, jak się ustosunkować do nich? Jaki mamy stosunek do naszego świata fizycznego, na­szego zdrowia, ciała, pracy, a zwłaszcza do pieniędzy? To zaczyna mieć sens, kiedy uświadomimy sobie, że wszelkiego rodzaju obfitość jest rezultatem naszego sto­sunku do niej. Jeśli nasza postawa wobec życia jest pe­symistyczna i pełna lęku, to dokładnie na takiej samej częstotliwości wibracyjnej będziemy go doświadczać. Je­żeli natomiast odnosimy się do życia optymistycznie, z poczuciem radości i bezpieczeństwa, to właśnie w taki sposób go doświadczamy. To, co dajemy, wraca do nas. Wszystko zaczyna się w naszym wnętrzu. Niezależnie od tego, czy tworzymy biedę, czy dobrobyt, wytwarzamy moc, która pochodzi z najgłębszych warstw naszej świa­domości. Ludzka świadomość jest źródłem bogactw tego świata. Rozumiejąc to, możemy tworzyć biedę lub dobro­byt, odpowiednio ustawiając naszą wewnętrzną wytwór­nię mocy. PRAWDZIWE BOGACTWO Czym jest prawdziwe bogactwo? Ma ono niewiele wspólnego z wartościami zewnętrznymi, takimi jak dobra materialne, pieniądze, przyjaciele czy kochankowie. Jest to moc naszej własnej świadomości. Prawdziwe bo­gactwo zaczyna się w naszym wnętrzu. Potem możemy doświadczać bogactwa w świecie materialnym. Jednak wiele osób myśli, że jest odwrotnie. Naucz się panować nad swoją świadomością, a wte­dy będziesz miał u stóp cały świat. Jak mierzymy prawdziwe bogactwo i jak go doświad­czamy? Każdy robi to inaczej, ale proponuję przyjąć ro­boczą definicję: tworzyć dla siebie obfitość wszystkiego, co jest dla nas cenne. A co jest dla nas cenne? Być może takie rzeczy jak miłość, szczęście, przyjaciele, siła, zdro­wie, czas, inteligencja, humor, nowe doświadczenia, mąd­rość, podróże, dobra materialne, pieniądze. Kiedy przej­rzysz tę listę, zauważysz, że jest to mieszanka wartości zewnętrznych i wewnętrznych. Jeśli zastanowisz się nad tym głębiej, odkryjesz pewnie, że obfitość jest raczej sta­nem bycia niż posiadania czegoś. Posiadanie dóbr mate­rialnych jest rezultatem obfitości. Potraktuj ją jako prio­rytet, a rozpocznie się twoja podróż ku doświadczaniu życia w obfitości. Potocznie mówi się, że pieniądze są źródłem wszel­kiego zła, ale w Biblii napisano: „To miłość do pieniędzy jest źródłem wszelkiego zła". Kiedy pieniądze stają się obsesją, uzależnieniem, i kiedy traktujemy je jako cel, a nie środek do celu, czynimy z nich boga. Wtedy to pieniądze nami rządzą. Pieniądze są świetnym służą­cym, ale kiepskim panem. Jeżeli myślimy, że potrzebu­jemy pieniędzy, żeby być szczęśliwymi, rezygnujemy ze swojej wolności, uzależniając się od nich. Pieniądze stają się naszym panem i pracujemy dla nich. Kiedy cieszy­my się nimi jako środkiem do pokonywania drogi przez …...........

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również: