Tanie leczenie

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

MagnetoStymulacja i MagnetoRelaksacja w teorii i praktyce (Janusz Dąbrowski) Zobacz większe

MagnetoStymulacja i MagnetoRelaksacja w teorii i praktyce (Janusz Dąbrowski)

KV009

Nowy

edycyna chińska przeszło 2000 lat temu uznawała naturalne magnesy za ważne remedia w terapii regulacyjnej, a magnetoterapią była stosowana w praktyce leczniczej już ok. 1000 lat przed pierwszym opisem zastosowań akupunktury. Starożytna medycyna Korei i indyjska Ayurveda również wykorzystywały leczniczą moc magnetyzmu. Także w starożytnych kulturach Grecji i Egiptu leczenie magnetytami i sztab-kami magnesu należało do metod terapeutycznych. Już Arystoteles w III wieku p.n.e. potwierdził istnienie terapeuty

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

25,00 zł

Więcej informacji

  SPIS TREŚCI Od Autora...............................................................................7 Magnetyzm a życie współczesnego człowieka.........................9 Człowiek - istota elektromagnetyczna....................................12 Co życie ma wspólnego z elektroniką?...........................................15 „Medycyna informacyjna" - co to takiego?....................................17 Życiodajna i kształtotwórcza rola światła...............................20 Mechanizm bioaktywności pól magnetycznych..........................26 Krew - nośnik informacji elektromagnetycznej..........................24 Związki fizyki z biologią...................................................26 Syndrom niedoboru pola magnetycznego...............................33 Jak usunąć bioenergetyczne blokady z organizmu?.......................36 Dlaczego pola magnetyczne spełniają leczniczą rolę?.....................38 Jak „trzy wejścia" do ustroju pozwalają polepszyć efekty leczenia?.........................................................................................40 Rola napięcia błonowego komórki..............................................41 Jak działa magnetostymulacja?............................................42 Jak poprawić ukrwienie i dotlenić organizm?................................47 Wpływ magnetostymulacji na polepszenie stanu zdrowia.............51 Czy magnetostymulacja jest bezpieczna?......................................53 Zastosowania magnetostymulacji.........................................54 Czynniki wpływające na skuteczność magnetostymulacji............56 Podstawowe zasady dotyczące prowadzenia zabiegów...............58 Wskazania do magnetostymulacji.........................................59 • Alergie i astma..............................................................598 • Arterioskleroza (miażdżyca)........................................59 • Artroza..................................................................59 • Ból (zespoły bólowe).................................................60 • Bóle pleców............................................................60 • Cukrzyca...............................................................61 • Depresja................................................................62 • Łuszczyca..............................................................63 • Migrena......................................................................63 • Nowotwory............................................................64 • Osteoporoza i układ kostny...............................................67 • Parkinsonizm..........................................................67 • Reumatyzm............................................................68 • Schorzenia neurologiczne różne.........................................69 • Stwardnienie rozsiane (SM).........................................70 • Szum w uszach (Tinnitus auris)....................................71 • Udary mózgowe.......................................................71 • Zakrzepica..............................................................73 • Zatrucie ciążowe (rzucawka).......................................73 • Zdrowy sen............................................................74 • Żylaki...................................................................75 Program magnetorelaksacji i redukowanie stresu......................76 • O stresie................................................................76 • O reiaksacji............................................................81 • O magnetorelaksacji..................................................87 Magnetostymulacja w sporcie.............................................91 Magnetostymulacja w leczeniu zwierząt..................................94 Uwagi końcowe dotyczące stosowania magnetostymulacji lub magnetorelaksacji.......................................................96 Piśmiennictwo............................................................... 1C Od Autora Podstawowe wiadomości teoretyczne na temat terapeutycznego oddziaływania pól magnetycznych zawarłem w dwutomowym opraco­waniu „Biomagnetyzm - cudowna moc w życiu". Wchodzi ono w skład kilkuczęściowego cyklu o wspólnym tytule „Barwy Zdrowia" przedstawiającego unikalny PROGRAM OCHRONY ZDROWIA, któ­ry każdy może wdrożyć zgodnie ze swoimi potrzebami. W trakcie tworzenia cyklu korzystałem z ogromnej wiedzy i doś­wiadczeń przekazywanych na sympozjach przez doktora Horsta Michae-lisa (dyrektora Euroinstytutu Medycyny Bioenergetycznej przy Aka­demii Bioenergetyki w Lichtenstein), profesor Iwonę Wawer (Akademia Medyczna w Warszawie), doktora nauk farmaceutycznych Reinharda Bursiana (Niemcy), doktora Gerharda Schmitta (Niemcy), doktor Na­talię Bieriestową, doktor Swietłanę Maszerową i profesora Alieksieja Pietrowicza Sieledcowa - z Instytutu CEM-Medycyny w Sankt Peters­burgu, doktor Brygidę Adamek (Akademia Śląska) oraz specjalistę far­macji Sławomira Ambroziaka. Cenne były doświadczenia przekazywane przez lekarzy: doktor Barbarę Teizler-Dębską, doktora Eugeniusza Gawlaka - specjalistę bal-neoklimatologii i medycyny fizykalnej, doktora Witolda Furgała - spe­cjalistę rehabilitacji i medycyny sportowej, doktora Michała Ziem-bowskiego - kardiologa, doktora Jacka Chajewskiego - specjalistę neu­rologii, doktora Mariusza Gawlika, doktora Zygmunta Filipowicza -prezesa i założyciela Polskiej Federacji Życia, doktora Henryka Wieję, doktora Janusza Nowotnego (Zakład Fizjologii Śląskiej Akademii Me­dycznej), profesora Zygmunta Antoszewskiego - założyciela i przewo­dniczącego Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii, doktora Adama Cy-barta - specjalistę medycyny pracy i zdrowia publicznego. Szczególnie wiele skorzystałem z dzieł nieżyjącego już profesora Włodzimierza Sedlaka - twórcy nowego modelu postrzegania człowieka - modelu bioelektronicznego. Korzystałem również z dostępnej literatury i fachowych artykułów zamieszczanych w prasie i internecie. W książce „Magnetostymulacja i magnetorelaksacja w teorii i pra­ktyce" koncentruję się przede wszystkim na omówieniu podstaw tera­peutycznego oddziaływania pól magnetycznych oraz zastosowaniach magnetostymulacji i magnetorelaksacji w profilaktyce zdrowotnej, wspomaganiu leczenia i leczeniu wielu chorób. Chciałbym też podkreś­lić, że nie należy mylić magnetostymulacji z magnetoterapią. Terapeutyczne pola magnetyczne znajdują w profilaktyce i lecz­nictwie coraz szersze zastosowanie. Pojawia się coraz więcej firm oferu­jących urządzenia, które można podzielić na kilka zasadniczych grup: • urządzenia do magnetoterapii, • urządzenia do magnetostymulacji (w tym magnetorelaksacji), • urządzenia do światłoterapii, • urządzenia emitujące fale milimetrowe, • harmonizatory smogu elektromagnetycznego. Podział ten nie wyczerpuje, rzecz jasna, całego spektrum urzą­dzeń, jakie pojawiają się na rynku. Warto wiedzieć, że niektóre z tych urządzeń mogą należeć do zakresu techniki medycznej i winny posiadać Europejski Certyfikat Zgodności w odniesieniu do norm bezpieczeństwa oraz odpowiadać wytycznym Unii Europejskiej na temat produktów medycznych (norma 93/42/EEC regulująca w UE standardy dla wszyst­kich urządzeń medycznych). Jakie są mechanizmy ich działania na ludzki organizm? Czy są wyłącznym wytworem współczesnej myśli naukowej? Mam nadzieję, że odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz, Szanowny Czytelniku, w niniejszym opracowaniu. Janusz Dąbrowski   Magnetyzm a życie współczesnego człowieka Naturalna terapia polem magnetycznym poprzez poddawanie us­troju działaniu pola ziemskiego jest najstarszą terapią świata, więc lecz­nicze działanie pól magnetycznych nie jest odkryciem XX wieku. Medycyna chińska przeszło 2000 lat temu uznawała naturalne ma­gnesy za ważne remedia w terapii regulacyjnej, a magnetoterapią była stosowana w praktyce leczniczej już ok. 1000 lat przed pierwszym opisem zastosowań akupunktury. Starożytna medycyna Korei i indyjska Ayurveda również wykorzystywały leczniczą moc magnetyzmu. Także w starożytnych kulturach Grecji i Egiptu leczenie magnetytami i sztab-kami magnesu należało do metod terapeutycz­nych. Już Arystoteles w III wieku p.n.e. potwier­dził istnienie terapeutycznych możliwości magne­su. Galen w II wieku n.e. wykorzystywał magnesy do likwidacji lub osłabienia bólu powodowanego różnymi rodzajami chorób. W Persji w X wieku n.e. używano magnesy do usuwania skur­czów mięśni, zaś Francuskie Królewskie Towarzystwo Me­dyczne w 1877 roku zainicjo­wało pierwsze znaczące studia nad magnetoterapią. Dużą rolę w tym zakresie odegrał austriacki lekarz Franz Anton Messmer (koniec XVIII wieku). Twierdził, że oddziaływanie pola magnetycznego na ludzki orga­nizm pobudza ukryte w prawej półkuli mózgowej pierwotne instynkty komunikacji telepatycznej, a je­go metodę leczenia nerwic, wywoływania stanów hipnotycznych, pobudzania zdolności jasnowidzenia i telepatii nazwano „mesmeryzmem". Dzisiaj już wiadomo, że pole magnetyczne o odpowiednio dobranych parametrach powoduje samoregulację pracy komórek, wzrost ich aktywności oraz wpływa na moc układu odporno­ściowego. Wpływ właściwego pola magnetycznego na komórki nerwo­we sprawia, że człowiek może odbierać pole magnetyczne Ziemi podo­bnie jak np. ptaki i orientować się według niego w przestrzeni.   Nasza Matka-Ziemia jest wielkim magnesem. Badania naukowe potwierdzają, że istnieją znaczące różnice w lokalnej sile pola magne­tycznego - są miejsca na Ziemi o większym natężeniu pola, są i o mniejszym. Człowiek pierwotny przez całe swoje życie był pod inten­sywnym działaniem pola geomagnetycznego - chodził boso, czyli miał bezpośredni kontakt z Ziemią. Naturalny instynkt sprawiał więc, że mie­liśmy jako rodzaj ludzki bezpośredni kontakt z ziemskim polem elektro­magnetycznym, które wpływało na pole elektromagnetyczne naszego organizmu. Każdy z nas, jako ciepłokrwisty organizm, jest źródłem promieniowania elektromagnetycznego, szczególnie intensywnego w środkowej części pasma podczerwieni odpowiadającego za emisję cie­pła. Energia elektromagnetyczna ma zasadniczy wpływ na wszelkie sta­ny fizjologiczne i psychologiczne, a więc ma również wpływ zarówno na zdrowie jak i chorobę. Dotyczy wszystkich aspektów organizmu i przebiegu jego czynności, wspiera zdrowie i witalność, wspiera leczenie ran, złamań, działa kojąco na ból, utrzymuje tkankę w elastycznym sta­nie. Energia magnetyczna jest elementarną energią, od której zależy całe życie świata (Werner Heisenberg, fizyk, noblista). Działalność człowieka powoduje bardzo silne zmniejszanie od­działywań naturalnego ziemskiego pola magnetycznego na ludzki orga­nizm. Zamknięte budownictwo betonowe, pokrywanie gruntów betonem i asfaltem, wytwarzanie sztucznych pól przez nowoczesną elektrotech­nikę i elektronikę ma wyraźnie negatywny wpływ na biomagnetyzm człowieka. Żyjemy w świecie, w którym cywilizacja pozbawiła nas w ogromnym stopniu zbawiennego działania ziemskiego pola magnety­cznego. W miarę postępu cywilizacyjnego człowiek coraz bardziej oddala się od pierwotnego stanu, zatracając jednocześnie zdrowy instynkt, któ­ry podpowiedziałby mu, co jest korzystne, a co nie dla jego zdrowia. Dzisiaj płacimy za utratę tego instynktu zaburzeniami w funkcjono­waniu naszego organizmu - nerwicami, bezsennością, zwyrodnieniami kręgosłupa, napadami lęku, utratą witalności, chorobami nowotworo­wymi i przedwczesnym starzeniem. Przyśpieszenie technologicznego rozwoju ludzkości znacznie wy­przedziło zdolności samoregulacyjne organizmu. Jak rzadko mamy bez­pośredni kontakt z Ziemią? Jak rzadko chodzimy boso po naturalnym podłożu? Pracujemy ciężko oddzieleni warstwą betonu od Ziemi. Nawet wtedy, kiedy odpoczywamy przy basenie, nie leżymy na trawie, ale na betonowej nawierzchni. Jak niewiele mamy czasu, by w zadowalający sposób skorzystać ze zdrowotnego działania naturalnego pola magne­tycznego w naszym ogrodzie? Nasze mieszkania - to elektromagnetyczne klatki z kratami stalo­wych zbrojeń w ścianach, w których indukują się prądy wywołujące z kolei powstawanie pól elektromagnetycznych, to gęsta sieć przewodów elektrycznych w ścianach, to szereg urządzeń elektrycznych domowego użytku, bez których nie możemy się już dzisiaj obejść (przynajmniej tak się nam wydaje). Człowiek żyje pośród pól elektromagnetycznych oraz posiada własne życiodajne biopole. Dysponujemy więc autonomicznym polem energetycznym o charakterystycznej częstotliwości (wibracji) tworzącej naszą obecną rzeczywistość - świat, w którym żyjemy. Naturalne pola elektromagnetyczne - Ziemi i pozostałych ciał niebieskich, działają na poziomie molekularnym organizmu. Wspoma­gają one energetycznie aktywację procesów biochemicznych. Każdy or­ganizm żywy jest z natury tak skonstruowany, że jest w stanie zwal­czyć chorobę lub zachwianie równowagi, jeśli jest energetycznie wydol­ny. Aktywizacja procesów biochemicznych oznacza pobudzenie proce­sów regulacji, samoleczenia organizmu i podniesienie odporności orga­nizmu. Narażone na chorobę są jednostki słabe, cierpiące na niedostatek energii. Dlaczego pola magnetyczne działają na ludzkie (i nie tylko ludz­kie) organizmy? Nasza Matka-Ziemia jest wielkim magnesem. Badania naukowe potwierdzają, że istnieją znaczące różnice w lokalnej sile pola magne­tycznego - są miejsca na Ziemi o większym natężeniu pola, są i o mniejszym. Człowiek pierwotny przez całe swoje życie był pod inten­sywnym działaniem pola geomagnetycznego - chodził boso, czyli miał bezpośredni kontakt z Ziemią. Naturalny instynkt sprawiał więc, że mie­liśmy jako rodzaj ludzki bezpośredni kontakt z ziemskim polem elektro­magnetycznym, które wpływało na pole elektromagnetyczne naszego organizmu. Każdy z nas, jako ciepłokrwisty organizm, jest źródłem promieniowania elektromagnetycznego, szczególnie intensywnego w środkowej części pasma podczerwieni odpowiadającego za emisję cie­pła. Energia elektromagnetyczna ma zasadniczy wpływ na wszelkie sta­ny fizjologiczne i psychologiczne, a więc ma również wpływ zarówno na zdrowie jak i chorobę. Dotyczy wszystkich aspektów organizmu i przebiegu jego czynności, wspiera zdrowie i witalność, wspiera leczenie ran, złamań, działa kojąco na ból, utrzymuje tkankę w elastycznym sta­nie. Energia magnetyczna jest elementarną energią, od której zależy całe życie świata (Werner Heisenberg, fizyk, noblista). Działalność człowieka powoduje bardzo silne zmniejszanie od­działywań naturalnego ziemskiego pola magnetycznego na ludzki orga­nizm. Zamknięte budownictwo betonowe, pokrywanie gruntów betonem i asfaltem, wytwarzanie sztucznych pól przez nowoczesną elektrotech­nikę i elektronikę ma wyraźnie negatywny wpływ na biomagnetyzm człowieka. Żyjemy w świecie, w którym cywilizacja pozbawiła nas w ogromnym stopniu zbawiennego działania ziemskiego pola magnety­cznego. W miarę postępu cywilizacyjnego człowiek coraz bardziej oddala się od pierwotnego stanu, zatracając jednocześnie zdrowy instynkt, któ­ry podpowiedziałby mu, co jest korzystne, a co nie dla jego zdrowia. Dzisiaj płacimy za utratę tego instynktu zaburzeniami w funkcjono­waniu naszego organizmu - nerwicami, bezsennością, zwyrodnieniami kręgosłupa, napadami lęku, utratą witalności, chorobami nowotworo­wymi i przedwczesnym starzeniem. Przyśpieszenie technologicznego rozwoju ludzkości znacznie wy­przedziło zdolności samoregulacyjne organizmu. Jak rzadko mamy bez­pośredni kontakt z Ziemią? Jak rzadko chodzimy boso po naturalnym podłożu? Pracujemy ciężko oddzieleni warstwą betonu od Ziemi. Nawet wtedy, kiedy odpoczywamy przy basenie, nie leżymy na trawie, ale na betonowej nawierzchni. Jak niewiele mamy czasu, by w zadowalający sposób skorzystać ze zdrowotnego działania naturalnego pola magne­tycznego w naszym ogrodzie? Nasze mieszkania - to elektromagnetyczne klatki z kratami stalo­wych zbrojeń w ścianach, w których indukują się prądy wywołujące z kolei powstawanie pól elektromagnetycznych, to gęsta sieć przewodów elektrycznych w ścianach, to szereg urządzeń elektrycznych domowego użytku, bez których nie możemy się już dzisiaj obejść (przynajmniej tak się nam wydaje). Człowiek żyje pośród pól elektromagnetycznych oraz posiada własne życiodajne biopole. Dysponujemy więc autonomicznym polem energetycznym o charakterystycznej częstotliwości (wibracji) tworzącej naszą obecną rzeczywistość - świat, w którym żyjemy. Naturalne pola elektromagnetyczne - Ziemi i pozostałych ciał niebieskich, działają na poziomie molekularnym organizmu. Wspoma­gają one energetycznie aktywację procesów biochemicznych. Każdy or­ganizm żywy jest z natury tak skonstruowany, że jest w stanie zwal­czyć chorobę lub zachwianie równowagi, jeśli jest energetycznie wydol­ny. Aktywizacja procesów biochemicznych oznacza pobudzenie proce­sów regulacji, samoleczenia organizmu i podniesienie odporności orga­nizmu. Narażone na chorobę są jednostki słabe, cierpiące na niedostatek energii. Dlaczego pola magnetyczne działają na ludzkie (i nie tylko ludz­kie) organizmy? ….......................